Blog

WEZWANIE DO ZAPŁATY 40 EURO OD KAŻDEJ FAKTURY. REKOMPENSATA ZA NIETERMINOWĄ PŁATNOŚĆ

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązuje podwyższona stawka rekompensaty za nieterminową płatność, która do tej pory wynosiła 40 euro od każdej faktury. Obecnie wysokość rekompensaty za nieterminową płatność jest uzależniona od wartości świadczenia pieniężnego należnego wierzycielowi i wynosi:

      •  40 euro od każdej faktury w wysokości do 5 000 zł;
      •  70 euro od każdej faktury w wysokości od 5 000 do 50 000zł;
      •  100 euro od każdej faktury w wysokości powyżej 50 000 zł;

Czytaj więcej...

WEZWANIE DO ZAPŁATY DŁUGU

wezwanie do zapłaty długu Wrocław

Opóźnienia w płatności faktur przez kontrahentów znane są każdemu przedsiębiorcy. Brak terminowej zapłaty może wynikać z utraty płynności finansowej naszego klienta lub jego świadomych działań.

Niezależnie od przyczyny opóźnienia w płatności faktur wierzyciel dbając o swoje interesy winien po upływie terminu płatności faktury podjąć odpowiednie działania w zakresie odzyskania swoich należności.

Przedsądowe wezwanie do zapłaty długu to pierwszy polubowny krok w kierunku odzyskania swoich wierzytelności przed wystąpieniem do sądu z pozwem o zapłatę.

Czytaj więcej...

WYKONANIE UMOWY W DOBIE PANDEMII CHOROBY COVID-19 WYWOŁANEJ WIRUSEM SARS-COV-2

Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 oraz wprowadzone przez rząd restrykcje i ograniczenia mające uchronić społeczeństwo przed rozprzestrzenianiem się wirusa wpływają nie tylko na nasze codzienne życie, ale również na funkcjonowanie przedsiębiorstw i realizację kontraktów.

W obecnej sytuacji podstawowe zasady rządzące ponoszeniem odpowiedzialności odszkodowawczej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy oraz zapłatę kar umownych za opóźnienie mogą ulec znacznym ograniczeniom.

Czytaj więcej...

OBSŁUGA PRAWNA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH. WSPÓŁPRACA Z ADWOKATEM

Każdy przedsiębiorca rozpoczynający prowadzenie własnego biznesu, zdaje sobie sprawę, że prędzej czy późnej skorzysta z usług księgowego i prawnika. Powód dla którego przedsiębiorcy decydują się zatrudnić księgowych jest raczej oczywisty- pojawia się bowiem potrzeba przygotowania odpowiednich planów, rozliczeń i deklaracji podatkowych. Powód dla którego firmy powinny nawiązać współpracę z adwokatem, której przedmiotem jest obsługa prawna podmiotów gospodarczych, na pierwszy rzut oka może rodzić liczne pytania.

Czytaj więcej...

SPÓR Z PRACODAWCĄ / POZEW PRZECIWKO PRACODAWCY / PRAWO PRACY

Spory pomiędzy pracodawcą a pracownikiem nie należą do rzadkości. Dlatego stosunki między stronami uregulowane zostały Kodeksem pracy. Powołując się na jego przepisy, zarówno pracodawcy, jak i pracownicy mogą dochodzić swoich roszczeń przed sądem, jeśli próby polubownego załatwienia sprawy nie przynoszą rezultatu. Ze względu na niesymetryczny charakter stosunku pracy, zazwyczaj sprawa w sądzie pracy toczy się przeciwko pracodawcy. Kiedy pracownik może wystąpić na drogę sądową? Jak złożyć pozew do sądu pracy?

Czytaj więcej...