Blog

NAKAZ ZAPŁATY / PRZEDAWNIENIE ZALEGŁOŚCI / SPRZECIW

Nakaz zapłaty z tytułu opłat czynszowych – przedawnione zaległości, jak się bronić?
W sytuacji zadłużenia lokatorów korzystających z lokalów komunalnych, wierzyciel może wystąpić do sądu z pozwem o zapłatę w celu wyegzekwowania zaległego czynszu.

Lokator, który dowiaduje się, że zalega z w opłatach za czynsz w pierwszej kolejności powinien sprawdzić jakiego okresu dotyczy zaległość oraz skonsultować z prawnikiem czy, aby nie doszło do przedawnienia roszczenia, tzn. czy nie upłynął termin przewidziany prawem, który uprawnia lokatora- dłużnika do odmowy zapłaty zaległego czynszu.

Czytaj więcej...

WEZWANIE DO ZAPŁATY DŁUGU

wezwanie do zapłaty długu Wrocław

Opóźnienia w płatności faktur przez kontrahentów znane są każdemu przedsiębiorcy. Brak terminowej zapłaty może wynikać z utraty płynności finansowej naszego klienta lub jego świadomych działań.

Niezależnie od przyczyny opóźnienia w płatności faktur wierzyciel dbając o swoje interesy winien po upływie terminu płatności faktury podjąć odpowiednie działania w zakresie odzyskania swoich należności.

Przedsądowe wezwanie do zapłaty długu to pierwszy polubowny krok w kierunku odzyskania swoich wierzytelności przed wystąpieniem do sądu z pozwem o zapłatę.

Czytaj więcej...

NIEPŁACENIE ALIMENTÓW/ PRZESTĘPSTWO NIEALIMENTACJI

 

Uporczywe uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego jest przestępstwem zagrożonym karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.

Przestępstwo niealimentacji oznacza umyślne, złośliwe powstrzymywanie się od płacenia alimentów przez zobowiązanego, mimo obiektywnej możliwości spełnienia tego obowiązku, co skutkuje narażeniem osoby uprawnionej do otrzymania alimentów, na niemożność zaspokojenia jej podstawowych potrzeb życiowych.

Czytaj więcej...

OBSŁUGA PRAWNA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH. WSPÓŁPRACA Z ADWOKATEM

Każdy przedsiębiorca rozpoczynający prowadzenie własnego biznesu, zdaje sobie sprawę, że prędzej czy późnej skorzysta z usług księgowego i prawnika. Powód dla którego przedsiębiorcy decydują się zatrudnić księgowych jest raczej oczywisty- pojawia się bowiem potrzeba przygotowania odpowiednich planów, rozliczeń i deklaracji podatkowych. Powód dla którego firmy powinny nawiązać współpracę z adwokatem, której przedmiotem jest obsługa prawna podmiotów gospodarczych, na pierwszy rzut oka może rodzić liczne pytania.

Czytaj więcej...

SPRAWY KARNE

adwokat wrocław sprawy karne

Obligatoryjne odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

Skazany, który jeszcze nie rozpoczął odbywania kary pozbawienia wolności, ma prawo złożyć wniosek o odroczenie wykonania kary do sądu, który wydał wydał wyrok skazujący.

Czytaj więcej...

DLACZEGO POLACY SIĘ ROZWODZĄ?

W ostatnich latach rozpada się w Polsce ponad 200 tys. małżeństw rocznie, w tym około 30% w wyniku rozwodu, a pozostałe prawie 70% w wyniku śmierci współmałżonka. Od kilkunastu lat  notuje się ok. 65 tys. rozwodów rocznie.

W ponad 2/3 przypadków powództwo o rozwód wnosi kobieta. Natomiast orzeczenie rozwodu z winy żony następuje w ponad 3% przypadków (wina męża orzekana jest w 18% rozwodów). W Pozostałych 74% sąd nie orzeka winy. Najczęściej jako przyczynę rozwodu małżonkowie deklarują niezgodność charakterów (ponad 1/3 wszystkich rozwodów), kolejne przyczyny to zdrada lub trwały związek uczuciowy z inną osobą (1/4 rozwodów) oraz alkoholizm (19%).

Czytaj więcej...

WEZWANIE DO ZAPŁATY 40 EURO OD KAŻDEJ FAKTURY. REKOMPENSATA ZA NIETERMINOWĄ PŁATNOŚĆ

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązuje podwyższona stawka rekompensaty za nieterminową płatność, która do tej pory wynosiła 40 euro od każdej faktury. Obecnie wysokość rekompensaty za nieterminową płatność jest uzależniona od wartości świadczenia pieniężnego należnego wierzycielowi i wynosi:

      •  40 euro od każdej faktury w wysokości do 5 000 zł;
      •  70 euro od każdej faktury w wysokości od 5 000 do 50 000zł;
      •  100 euro od każdej faktury w wysokości powyżej 50 000 zł;

Czytaj więcej...

WYKONANIE UMOWY W DOBIE PANDEMII CHOROBY COVID-19 WYWOŁANEJ WIRUSEM SARS-COV-2

Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 oraz wprowadzone przez rząd restrykcje i ograniczenia mające uchronić społeczeństwo przed rozprzestrzenianiem się wirusa wpływają nie tylko na nasze codzienne życie, ale również na funkcjonowanie przedsiębiorstw i realizację kontraktów.

W obecnej sytuacji podstawowe zasady rządzące ponoszeniem odpowiedzialności odszkodowawczej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy oraz zapłatę kar umownych za opóźnienie mogą ulec znacznym ograniczeniom.

Czytaj więcej...