Blog

NARUSZENIE TAJEMNICY PRZEDSIĘBIORSTWA – CO ZA TO GROZI?

Kary za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa

Tajemnica przedsiębiorstwa, potocznie nazywana także tajemnicą handlową, to niezwykle istotna część jego niematerialnych aktywów. Składają się na nią takie informacje, jak np. baza danych klientów, dane finansowe i strategie rozwoju firmy, plany kampanii reklamowych, a także know-how, czyli oryginalne receptury czy metody produkcji. Dzięki tym zasobom organizacja może budować swoją przewagę konkurencyjną i z sukcesem utrzymywać się na rynku. Dlatego tajemnica handlowa podlega ochronie prawnej. Jakie są skutki jej naruszenia? 

Czytaj więcej...

POSTĘPOWANIE KARNE - JAK PRZEBIEGA?

Co to jest postępowanie karne i czym się charakteryzuje? Postępowanie karne to procedura mająca na celu doprowadzenie do wykrycia i postawienia przed sąd sprawcy przestępstwa (np. kradzieży, rozboju, zabójstwa, spowodowania wypadku komutacyjnego pod wpływem alkoholu, oszustwa) celem jego osądzenia i wydania wyroku.

Czytaj więcej...

PODZIAŁ KREDYTU HIPOTECZNEGO PO ROZWODZIE

Podział kredytu hipotecznego po rozwodzie

Zakończenie związku małżeńskiego przez rozwód powoduje, że ustaje również między małżonkami wspólność majątkowa małżeńska. W tej sytuacji byli małżonkowie mogą podzielić między sobą zgromadzony dotychczas wspólnie majątek małżeński. Podział majątku może zostać dokonany w drodze sądowej lub jeśli małżonkowie wypracują między sobą porozumienie przed notariuszem. Ważne jest to, że sądowy podział majątku nie obejmuje kwestii związanych z kredytem hipotecznym i jego spłatą. Uregulowanie spłaty kredytu hipotecznego po rozwodzie należy wyłącznie do decyzji byłych małżonków za aprobatą banku w którym kredyt został przez nich zaciągnięty.

Czytaj więcej...

ZASIEDZENIE NIERUCHOMOŚCI - KIEDY JEST MOŻLIWE

Zasiedzenie nieruchomości jest jednym ze sposobów nabycia własności nieruchomości przez jej wieloletnie i rzeczywiste posiadanie. Zasiedzenie nieruchomości następuje bez zgody dotychczasowego właściciela. Osoba, która fizycznie włada nieruchomością oraz zachowuje się jak jej właściciel, to znaczny wykonuje remonty, płaci podatki i opłaty, wynajmuje nieruchomość lub dzierżawi ją innym osobom może zostać uznana za jej samoistnego posiadacza i po upływie odpowiedniego czasu taką nieruchomość zasiedzieć, nabywając do niej tytuł prawny w postaci prawa własności.

Czytaj więcej...

SEPARACJA PRAWNA MAŁŻONKÓW – NA CZYM POLEGA?

Separacja prawna małżonków - na czym polega?

Wiele małżeństw, które żyją w separacji faktycznej lub rozłączeniu, z rozmaitych względów, np. światopoglądowych, nie decyduje się na rozwód. Taki stan rzeczy często pociąga za sobą niewygodne konsekwencje – na przykład taką, że zachowują prawo do dziedziczenia po sobie w sytuacji, gdy pożycie między nimi ustało wiele lat temu i każde z nich żyje w innym, nieformalnym związku. 

Czytaj więcej...

PRAWO PIERWOKUPU - KTO MOŻE Z NIEGO SKORZYSTAĆ?

Prawo pierwokupu - kiedy i komu przysługuje?

Prawo pierwokupu to przysługujące określonemu podmiotowi (osobie, instytucji) prawo do zakupu danej rzeczy w pierwszej kolejności wówczas, gdy jej aktualny właściciel postanowi ją sprzedać. Instytucja prawa pierwokupu znana jest już od czasów starożytnych. W Polsce po raz pierwszy została uregulowana prawnie w 1961 r. na mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami, dając władzom PRL narzędzie umożliwiające ograniczanie własności prywatnej. Obecnie prawo pierwokupu nie odnosi się wyłącznie do nieruchomości, a jego zasady regulują art. 596-602 Kodeksu cywilnego.

Czytaj więcej...

INTERCYZA A DZIEDZICZENIE - CO WARTO WIEDZIEĆ?

Jak wpływa intercyza na dziedziczenie?

Każdy spadkobierca staje przed pytaniem, jaki majątek spadkowy pozostawił po sobie spadkodawca. Sprawa może wydawać się skomplikowana, kiedy osoba zmarła pozostawała w ustroju rozdzielności majątkowej małżeńskiej na skutek podpisanej z małżonkiem intercyzy. Zastanawiamy się wówczas, czy podpisana przez nią intercyza wpływa na dziedziczenie i co warto w tym temacie wiedzieć?

Czytaj więcej...

ZAWEZWANIE DO PRÓBY UGODOWEJ

Pomoc adwokata w zawezwaniu do próby ugodowej

Sprawy cywilne – o ile zezwala na to ich charakter – mogą zostać uregulowane na drodze ugody pomiędzy stronami, czyli bez konieczności wytaczania powództwa. Postępowanie pojednawcze toczy się przed sądem, ale wiąże się ze znacznie mniejszą liczbą formalności, jest szybsze i mniej obciążające finansowo. Pismo procesowe, jakie należy wnieść do sądu w celu polubownego rozwiązania sporu, to wniosek o zawezwanie do próby ugodowej.

Czytaj więcej...

UTRUDNIANIE KONTAKTÓW Z DZIECKIEM - CO ZROBIĆ?

Po rozpadzie związku – tak małżeńskiego, jak i nieformalnego – wspólne dzieci często stają się „kartą przetargową” w sporach pomiędzy byłymi partnerami. Zdarza się, że jeden z rodziców stara się utrudnić drugiemu kontakty z dzieckiem. Jak postępować w takich sytuacjach?

Czytaj więcej...

REJESTR SPADKOWY

Co to jest rejestr spadkowy?

Śmierć bliskiej osoby jest trudnym, bolesnym doświadczeniem. Niestety, już w okresie żałoby trzeba zmierzyć się z szeregiem formalności, między innymi uregulować sprawy spadkowe. Procedura ta często jest skomplikowana, np. w przypadku licznego kręgu spadkobierców albo wówczas, gdy zmarły pozostawia po sobie długi. Aby uprościć i przyspieszyć porządkowanie spraw związanych z dziedziczeniem, powołano do istnienia rejestr spadków.

Czytaj więcej...