Blog

SKRÓCENIE ZAKAZU PROWADZENIA POJAZDÓW

Zakaz prowadzenia pojazdów - jak skrócić?

Zakaz prowadzenia pojazdów należy do środków karnych przewidzianych przez  kodeks karny.  Zakaz prowadzenia pojazdów może zostać orzeczony przez sąd w sytuacji, gdy uczestnik ruchu, którym jest pieszy, kierujący, a także inne osoby przebywające w pojeździe lub na pojeździe znajdującym się na drodze popełnia przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w szczególności jeżeli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

Czytaj więcej...

CZYM JEST ZASTĘPCZA KARA POZBAWIENIA WOLNOŚCI?

Na czym polega kara ograniczenia wolności i jak jest wykonywana?

Zastępcza kara pozbawienia wolności jest zarządzana przez sąd po uprawomocnieniu się wyroku skazującego w sytuacji, gdy skazany uchyla się od wykonania kary orzeczonej w wyroku. Zastępcza kara pozbawienia wolności może zostać orzeczona w miejsce kary o charakterze wolnościowych, tj. kary ograniczenia wolności lub kary grzywny. Wykonywanie kary ograniczenia wolności polegającej przede wszystkim na wykonaniu pracy społecznie użytecznej jest kontrolowane przez zawodowego kuratora sądowego oraz przez sąd. Jeśli skazany na karę ograniczenia wolności, kary tej nie wykonuje i unika kontaktu z kuratorem, wówczas Sąd wszczyna postępowanie sądowe, na skutek którego zamienia skazanemu karę ograniczenia wolności w karę pozbawienia wolności i kieruje skazanego do zakładu karnego.

Czytaj więcej...

POLECENIE TESTAMENTOWE - W JAKI SPOSÓB DZIAŁA?

Czym jest polecenie testamentowe?

Jak powszechnie wiadomo, testament to dokument, w którym wyrażona jest ostatnia wola zmarłego. Kojarzona jest ona przede wszystkim z rozporządzeniem masą spadkową, czyli majątkiem, który zostawia po sobie spadkodawca. Zapisy, jakie mogą pojawić się w testamencie, mogą jednak dotyczyć także innej kwestii. W akcie ostatniej woli można umieścić także polecenie testamentowe. Cechy tego rozporządzenia spadkowego określają art. 982-985 Kodeksu cywilnego.

Czytaj więcej...

UMOWA PRZEDWSTĘPNA - CZYM JEST I KIEDY JEST WAŻNA?

Jak powinna wyglądać umowa przedwstępna?

Umowa przedwstępna jest umową w której strony lub jedna ze stron zobowiązuje się do zawarcia umowy przyrzeczonej własności. Oznacza to, że strony w umowie przedwstępnej zobowiązują się do zawarcia w przyszłości umowy docelowej, której najważniejsze postanowienia zawierane są w umowie przedwstępnej. Inaczej mówiąc, jeśli jedna ze stron nosi się z zamiarem sprzedaży mieszkania i znajduje kupca, który stara się o kredyt i sprzedaż mieszkania jest możliwa dopiero po uzyskaniu pozytywnej decyzji kredytowej wówczas strony mogą umówić się na sprzedaż mieszkania, ustalić cenę i datę sprzedaży. 

Czytaj więcej...

OGRANICZENIE LUB POZBAWIENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ

Ograniczenie/pozbawienie władzy rodzicielskiej - prawo rodzinne

Władza rodzicielska to prawa i obowiązki rodziców względem dziecka, które mają na celu zapewnienie dziecku należytej pieczy i ochronę jego interesów. Władza rodzicielska przysługuje rodzicom od daty urodzenia się dziecka lub jego uznania i daje im prawo do podejmowania wszystkich decyzji związanych z dzieckiem. W sytuacji w której władza rodzicielska jest wykonywana w niewłaściwy sposób, instytucje państwowe mogą interweniować doprowadzając do ograniczenia, zawieszenia lub całkowitego pozbawienia rodziców lub jednego z nich władzy rodzicielskiej.

Czytaj więcej...

SPRZEDAŻ MAJĄTKU BEZ ZGODY MAŁŻONKA

Sprzedaż nieruchomości z majątku wspólnego bez zgody małżonka?

Majątek wspólny małżonków tworzą składniki zakupione w trakcie trwania związku małżeńskiego za wspólne pieniądze. Małżonkowie mają prawo rozporządzać majątkiem wspólnym za obopólną zgodą. W sytuacji w której dochodzi do ustania wspólności majątkowej małżeńskiej na skutek rozwodu, separacji lub umowy o rozdzielności majątkowej, każdy z małżonków może dokonać sprzedaży przedmiotu z majątku wspólnego za zgodą drugiego małżonka. Jeżeli jeden z małżonków po ustaniu wspólności ustawowej, a przed podziałem majątku wspólnego sprzeda rzecz z majątku wspólnego bez zgody drugiego małżonka uważa się, że taka czynność jest prawnie bezskuteczna czyli, że nie wywołuje żadnych skutków prawnych.

Czytaj więcej...

JAK NAPISAĆ WAŻNY TESTAMENT NIE WYCHODZĄC Z DOMU?

W tych trudnych czasach, kiedy mamy ograniczony dostęp do wielu instytucji i urzędów, a jednocześnie zastanawiamy się nad przyszłością naszych najbliższych na wypadek śmierci, jednym ze sposobów urzeczywistnienia naszej ostatniej woli jest sporządzenie własnoręcznego testamentu.

Testament własnoręcznie sporządzony w domowym zaciszu ma taką samą moc i ważność jak testament notarialny. Należy jednak pamiętać o kilku podstawowych kwestiach i zasadach, które warunkują jego ważność.

Czytaj więcej...

KIEDY KRADZIEŻ TO WYKROCZENIE, A KIEDY JEST PRZESTĘPSTWEM?

Kradzież – kiedy jest przestępstwem?

Kradzież to przestępstwo polegające na zaborze cudzej rzeczy ruchomej w celu jej przywłaszczenia.  Zabranie cudzej rzeczy oznacza, że przestępstwa kradzieży można dokonać jedynie w odniesieniu do rzeczy, które stanowią czyjąś własność. Przedmiotem kradzieży musi być nie tylko rzecz cudza, ale również ruchoma, przedstawiająca wartość materialną oraz będąca przedmiotem legalnego obrotu. Przykładowo przestępstwa kradzieży nie popełni ten, kto dopuszcza się zaboru nieważnego dowodu osobistego, nieważnej karty płatniczej, czy rzeczy nie przedstawiającej żadnej wartości.

Czytaj więcej...

KIEDY MOŻLIWA JEST ZMIANA IMIENIA I NAZWISKA? JAK JEJ DOKONAĆ?

Kiedy możliwa jest zmiana imienia i nazwiska

Imię i nazwisko towarzyszą człowiekowi przez całe życie, w pewien sposób je determinując. Imię jest są swego rodzaju wizytówką. Nazwisko może być pomocne w sytuacjach społecznych lub przeciwnie, wzbudzać negatywne skojarzenia. Niekiedy już samo brzmienie nazwiska naraża jego właściciela na przykrości czy wręcz śmieszność. W konsekwencji niektóre osoby przedstawiają się z dumą, podczas gdy inne czują się ze swoim imieniem czy nazwiskiem niekomfortowo.

Czytaj więcej...