Blog

SPRAWY KARNE

adwokat wrocław sprawy karne

Obligatoryjne odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

Skazany, który jeszcze nie rozpoczął odbywania kary pozbawienia wolności, ma prawo złożyć wniosek o odroczenie wykonania kary do sądu, który wydał wydał wyrok skazujący.

Czytaj więcej...

DLACZEGO POLACY SIĘ ROZWODZĄ?

W ostatnich latach rozpada się w Polsce ponad 200 tys. małżeństw rocznie, w tym około 30% w wyniku rozwodu, a pozostałe prawie 70% w wyniku śmierci współmałżonka. Od kilkunastu lat  notuje się ok. 65 tys. rozwodów rocznie.

W ponad 2/3 przypadków powództwo o rozwód wnosi kobieta. Natomiast orzeczenie rozwodu z winy żony następuje w ponad 3% przypadków (wina męża orzekana jest w 18% rozwodów). W Pozostałych 74% sąd nie orzeka winy. Najczęściej jako przyczynę rozwodu małżonkowie deklarują niezgodność charakterów (ponad 1/3 wszystkich rozwodów), kolejne przyczyny to zdrada lub trwały związek uczuciowy z inną osobą (1/4 rozwodów) oraz alkoholizm (19%).

Czytaj więcej...

WEZWANIE DO ZAPŁATY 40 EURO OD KAŻDEJ FAKTURY. REKOMPENSATA ZA NIETERMINOWĄ PŁATNOŚĆ

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązuje podwyższona stawka rekompensaty za nieterminową płatność, która do tej pory wynosiła 40 euro od każdej faktury. Obecnie wysokość rekompensaty za nieterminową płatność jest uzależniona od wartości świadczenia pieniężnego należnego wierzycielowi i wynosi:

      •  40 euro od każdej faktury w wysokości do 5 000 zł;
      •  70 euro od każdej faktury w wysokości od 5 000 do 50 000zł;
      •  100 euro od każdej faktury w wysokości powyżej 50 000 zł;

Czytaj więcej...

WYKONANIE UMOWY W DOBIE PANDEMII CHOROBY COVID-19 WYWOŁANEJ WIRUSEM SARS-COV-2

Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 oraz wprowadzone przez rząd restrykcje i ograniczenia mające uchronić społeczeństwo przed rozprzestrzenianiem się wirusa wpływają nie tylko na nasze codzienne życie, ale również na funkcjonowanie przedsiębiorstw i realizację kontraktów.

W obecnej sytuacji podstawowe zasady rządzące ponoszeniem odpowiedzialności odszkodowawczej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy oraz zapłatę kar umownych za opóźnienie mogą ulec znacznym ograniczeniom.

Czytaj więcej...

WEZWANIE DO ZAPŁATY DŁUGU

wezwanie do zapłaty długu Wrocław

Opóźnienia w płatności faktur przez kontrahentów znane są każdemu przedsiębiorcy. Brak terminowej zapłaty może wynikać z utraty płynności finansowej naszego klienta lub jego świadomych działań.

Niezależnie od przyczyny opóźnienia w płatności faktur wierzyciel dbając o swoje interesy winien po upływie terminu płatności faktury podjąć odpowiednie działania w zakresie odzyskania swoich należności.

Przedsądowe wezwanie do zapłaty długu to pierwszy polubowny krok w kierunku odzyskania swoich wierzytelności przed wystąpieniem do sądu z pozwem o zapłatę.

Czytaj więcej...

SPÓR Z PRACODAWCĄ / POZEW PRZECIWKO PRACODAWCY / PRAWO PRACY

Pracownik może wystąpić z pozwem przeciwko pracodawcy w każdej sprawie, która dotyczy sporu z zakresu prawa pracy, w szczególności jeżeli pracodawca zalega z wypłacaniem pensji lub wynagrodzenia za nadgodziny lub odmawia pracownikowi wydania świadectwa pracy lub jego sprostowania. Ponadto, w sytuacji w której pracownik chce ustalić, czy wiąże go z pracodawcą umowa o pracę czy inna umowa cywilnoprawna, został bezprawnie zwolniony przez pracodawcę, domaga się przywrócenia do pracy lub zapłaty odszkodowania od pracodawcy z tytułu choroby zawodowej lub wypadku przy pracy, bądź też jeżeli pracownik stał się ofiarą mobbingu lub dyskryminacji w pracy.

Czytaj więcej...

OBSŁUGA PRAWNA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH. WSPÓŁPRACA Z ADWOKATEM

Każdy przedsiębiorca rozpoczynający prowadzenie własnego biznesu, zdaje sobie sprawę, że prędzej czy późnej skorzysta z usług księgowego i prawnika. Powód dla którego przedsiębiorcy decydują się zatrudnić księgowych jest raczej oczywisty- pojawia się bowiem potrzeba przygotowania odpowiednich planów, rozliczeń i deklaracji podatkowych. Powód dla którego firmy powinny nawiązać współpracę z adwokatem, której przedmiotem jest obsługa prawna podmiotów gospodarczych, na pierwszy rzut oka może rodzić liczne pytania.

Czytaj więcej...