Adwokat Agnieszka Duży służy pomocą w zakresie spraw o podział majątku małżeńskiego po rozwodzie, ustalając udział w majątku dorobkowym małżonków, a także o rozwód, alimenty czy ustalenie kontaktów z dzieckiem. W tym zakresie zapewniam Klientom profesjonalną pomoc, przygotowywanie pism procesowych (pozwy, wnioski i inne), reprezentuję klientów w Sądzie oraz w trakcie negocjacji w zakresie podziału majątku małżeńskiego.

Jako doświadczona adwokat z Wrocławia, zapraszam do kontaktu Klientów, którzy poszukują pomocy prawnej w sprawach o podział majątku małżeńskiego z ustaleniem nierównych udziałów w majątku dorobkowym małżonków.

 

Równe udziały w majątku małżonków

Zgodnie z regulacją zawartą w przepisach Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego zasadą jest równy udział w majątku dorobkowym małżonków. W praktyce oznacza to ustalenie, że każdy z małżonków posiada w majątku wspólnym połowę udziałów, czyli połowie części w majątku dorobkowym.

 

Ustalenie nierównych udziałów w majątku dorobkowym małżonków

Zgodnie z art. 43 § 2 zd. 1 k.r.o. każdy z małżonków z ważnych powodów może żądać, aby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku. Oznacza to, że ustalenie nierównych udziałów w majątku dorobkowym małżonków jest możliwe w sytuacji, gdy spełnione są łącznie następujące przesłanki:

  • jeden z małżonków wystąpił z żądaniem ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym,
  • wystąpiły ważne powody, które uzasadniają żądanie ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym,
  • małżonkowie w różnym stopniu przyczynili się do powstania majątku wspólnego.

Wymienione podstawy ustalenia nierównych udziałów w majątku dorobkowym małżonków muszą występować łącznie i pozostawać ze sobą w związku.

W praktyce oznacza to, że wystąpienie "ważnych powodów" nie wystarczy, by sąd ustalił nierówne udziały w majątku dorobkowym małżonków, jeżeli jednocześnie stopień przyczynienia się do powstania majątku wspólnego małżonków jest taki sam i odwrotnie, jeżeli stopień przyczynienia się małżonków jest różny, ale nie występują żadne ważne powody, brak jest podstaw do ustalenie nierównych udziałów w majątku dorobkowym małżonków.

Co rozumieć przez "ważne powody”?
Ważne powody nie zostały w ustawie sprecyzowane. Z pomocą w tym zakresie przychodzi nam orzecznictwo Sądu Najwyższego, zgodnie z którym “ważne powody” to okoliczności, które przez pryzmat zasad współżycia społecznego stoją w sprzeczności w przyznaniu jednemu z małżonków korzyści z tej części majątku wspólnego, do której powstania ten małżonek się nie przyczynił (postanowienia SN z 22.9.1997 r. II CKN 306/97, nie publ.; z 21.11.2002 r., III CKN 1018/00, nie publ.).

Ocena, czy wystąpiły ważne powody, powinna nastąpić przy uwzględnieniu aspektu majątkowego i etycznego.

 

Ustalenie nierównych udziałów w majątku dorobkowym małżonków a wina małżonka w rozwodzie

Przy badaniu, czy zachodzą podstawy, by ustalić nierówny nierówny udział w majątku dorobkowym małżonków, Sąd nie powinien kierować się ustaleniem winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego.

Znamienne jest natomiast ustalenie czy małżonek, przeciwko któremu skierowane jest żądanie, w sposób rażący i uporczywy nie przyczyniał się do powiększania majątku wspólnego stosownie do swych sił i możliwości zarobkowych.

 

Kto i kiedy może zażądać ustalenia nierównych udziałów w majątku małżeńskim?

Każdy z małżonków może wystąpić z wnioskiem o ustalenie nierównych udziałów, wskazując, że udział jednego z małżonków jest większy od udziału drugiego małżonka i przedstawia się np. w proporcji 70% do 30%.

Z takim wnioskiem może wystąpić również wierzyciel oraz spadkobiercy małżonka, ale Ci ostatni tylko w sytuacji, gdy zmarły małżonek wystąpił z powództwem o unieważnienie małżeństwa, rozwód lub separację - jako doświadczona adwokat z Wrocławia, specjalizująca się w prawie spadkowym, służę pomocą w tego rodzaju sprawach. 

Wniosek o nierówne udziały w majątku dorobkowym małżonków należy złożyć wraz z wnioskiem o podział majątku małżeńskiego. W takiej sytuacji pomocny może okazać się adwokat od spraw rodzinnych we Wrocławiu, który podzieli się swoim doświadczeniem w tej dziedzinie.

 

Podział majątku wspólnego z ustaleniem nierównych udziałów - profesjonalne wsparcie Kancelarii Adwokat Agnieszki Duży

Oferuję profesjonalną pomoc prawną w sprawach o podział majątku wspólnego i nie tylko. 

Agnieszka Duży - adwokat we Wrocławiu, reprezentuje klientów w sprawach o zachowek oraz innych sprawach z zakresu prawa spadkowego - w przypadku składania wniosku o podział majątku spadkowego, w postępowaniach o dział spadku. Służę pomocą również w sprawach o rozwód oraz w sprawach rodzinnych. Proponuję także stałe wsparcie prawne firm, spółek, fundacji i stowarzyszeń. Rozmawiając z Klientem, posługuję się przystępnym językiem, który ułatwia objaśnianie zawiłych czasem przepisów. Jeżeli chcesz uzyskać fachową pomoc, zapraszam do kontaktu.

Skontaktuj się z nami

Adwokat

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy prawnej zapraszam do kontaktu telefonicznego lub mailowego.
Slider
Skontaktuj się z nami
Jeżeli potrzebują Państwo pomocy prawnej zapraszam do kontaktu telefonicznego lub mailowego.
Slider