Blog

POLECENIE TESTAMENTOWE - W JAKI SPOSÓB DZIAŁA?

Czym jest polecenie testamentowe?

Jak powszechnie wiadomo, testament to dokument, w którym wyrażona jest ostatnia wola zmarłego. Kojarzona jest ona przede wszystkim z rozporządzeniem masą spadkową, czyli majątkiem, który zostawia po sobie spadkodawca. Zapisy, jakie mogą pojawić się w testamencie, mogą jednak dotyczyć także innej kwestii. W akcie ostatniej woli można umieścić także polecenie testamentowe. Cechy tego rozporządzenia spadkowego określają art. 982-985 Kodeksu cywilnego.

Czytaj więcej...

KIEDY MOŻLIWA JEST ZMIANA IMIENIA I NAZWISKA? JAK JEJ DOKONAĆ?

Kiedy możliwa jest zmiana imienia i nazwiska

Imię i nazwisko towarzyszą człowiekowi przez całe życie, w pewien sposób je determinując. Imię jest są swego rodzaju wizytówką. Nazwisko może być pomocne w sytuacjach społecznych lub przeciwnie, wzbudzać negatywne skojarzenia. Niekiedy już samo brzmienie nazwiska naraża jego właściciela na przykrości czy wręcz śmieszność. W konsekwencji niektóre osoby przedstawiają się z dumą, podczas gdy inne czują się ze swoim imieniem czy nazwiskiem niekomfortowo.

Kiedy możliwa jest zmiana imienia i nazwiska? Jak jej dokonać?

UMOWA PRZEDWSTĘPNA - CZYM JEST I KIEDY JEST WAŻNA?

Jak powinna wyglądać umowa przedwstępna?

Umowa przedwstępna jest umową w której strony lub jedna ze stron zobowiązuje się do zawarcia umowy przyrzeczonej własności. Oznacza to, że strony w umowie przedwstępnej zobowiązują się do zawarcia w przyszłości umowy docelowej, której najważniejsze postanowienia zawierane są w umowie przedwstępnej. Inaczej mówiąc, jeśli jedna ze stron nosi się z zamiarem sprzedaży mieszkania i znajduje kupca, który stara się o kredyt i sprzedaż mieszkania jest możliwa dopiero po uzyskaniu pozytywnej decyzji kredytowej wówczas strony mogą umówić się na sprzedaż mieszkania, ustalić cenę i datę sprzedaży. 

Czytaj więcej...

CZYM JEST OPIEKA NAPRZEMIENNA? JAK WPŁYWA NA KWESTIĘ ALIMENTÓW?

Jak wpływa na kwestię alimentów?

Opieka naprzemienna to sposób sprawowania opieki nad dzieckiem po rozwodzie rodziców. Rozwiązanie to można oczywiście zastosować także w przypadku separacji czy po rozpadzie związku partnerskiego. Polega ono na tym, że dziecko mieszka naprzemiennie z każdym rodziców w powtarzających się, porównywalnie długich okresach. W praktyce może to oznaczać na przykład, że dziecko dwa tygodnie mieszka z matką, a dwa kolejne – z ojcem.

Czytaj więcej...

SPRZEDAŻ MAJĄTKU BEZ ZGODY MAŁŻONKA

Sprzedaż nieruchomości z majątku wspólnego bez zgody małżonka?

Majątek wspólny małżonków tworzą składniki zakupione w trakcie trwania związku małżeńskiego za wspólne pieniądze. Małżonkowie mają prawo rozporządzać majątkiem wspólnym za obopólną zgodą. W sytuacji w której dochodzi do ustania wspólności majątkowej małżeńskiej na skutek rozwodu, separacji lub umowy o rozdzielności majątkowej, każdy z małżonków może dokonać sprzedaży przedmiotu z majątku wspólnego za zgodą drugiego małżonka. Jeżeli jeden z małżonków po ustaniu wspólności ustawowej, a przed podziałem majątku wspólnego sprzeda rzecz z majątku wspólnego bez zgody drugiego małżonka uważa się, że taka czynność jest prawnie bezskuteczna czyli, że nie wywołuje żadnych skutków prawnych.

Czytaj więcej...

USTNY TESTAMENT, CZYLI OSTATNIA WOLA ZMARŁEGO - CZY JEST WAŻNA?

ostatnia wola zmarłego - czy jest ważna?

Testament – czyli ostatnia wola zmarłego jest czynnością prawną o wysokim stopniu sformalizowania. Ważność testamentu zależy od tego czy zostanie sporządzony w jednej z form przewidzianych prawem przy zachowaniu wszystkich wymogów ustawowych. Brak zachowania odpowiedniej formy powoduje bezwzględną nieważność testamentu. Przepisy prawne, które statuują formę testamentu w sposób szczegółowy i precyzyjny określają rygory w jakich powinien być sporządzony ważny testament. Rygory są bezwzględnie obowiązujące i nie mogą być swobodnie zmieniane lub kształtowane przez osoby sporządzające testament. Okoliczności, które mogą powodować nieważność testamentu Sąd bada na każdym etapie postępowania spadkowego.

Czytaj więcej...

KIEDY KRADZIEŻ TO WYKROCZENIE, A KIEDY JEST PRZESTĘPSTWEM?

Kradzież – kiedy jest przestępstwem?

Kradzież to przestępstwo polegające na zaborze cudzej rzeczy ruchomej w celu jej przywłaszczenia.  Zabranie cudzej rzeczy oznacza, że przestępstwa kradzieży można dokonać jedynie w odniesieniu do rzeczy, które stanowią czyjąś własność. Przedmiotem kradzieży musi być nie tylko rzecz cudza, ale również ruchoma, przedstawiająca wartość materialną oraz będąca przedmiotem legalnego obrotu. Przykładowo przestępstwa kradzieży nie popełni ten, kto dopuszcza się zaboru nieważnego dowodu osobistego, nieważnej karty płatniczej, czy rzeczy nie przedstawiającej żadnej wartości.

Czytaj więcej...

CZY NALEŻY ZAPŁACIĆ PODATEK OD ZACHOWKU?

Czy należy zapłacić podatek od zachowku

Rzadko kiedy mówi się o obowiązku zapłaty podatku od uzyskanego zachowku. Konieczność zapłaty podatku wynika z art. 6 ust. 1 pkt 2a) ustawy o podatku od spadków i darowizn i powstaje przy nabyciu tytułem zachowku – z chwilą zaspokojenia roszczenia. Podatek od zachowku jest należy, jeżeli uprawniony nie otrzymał go w postaci przekazanej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia lub zapisu.

Czytaj więcej...

CZYM JEST ZASTĘPCZA KARA POZBAWIENIA WOLNOŚCI?

Na czym polega kara ograniczenia wolności i jak jest wykonywana?

Zastępcza kara pozbawienia wolności jest zarządzana przez sąd po uprawomocnieniu się wyroku skazującego w sytuacji, gdy skazany uchyla się od wykonania kary orzeczonej w wyroku. Zastępcza kara pozbawienia wolności może zostać orzeczona w miejsce kary o charakterze wolnościowych, tj. kary ograniczenia wolności lub kary grzywny. Wykonywanie kary ograniczenia wolności polegającej przede wszystkim na wykonaniu pracy społecznie użytecznej jest kontrolowane przez zawodowego kuratora sądowego oraz przez sąd. Jeśli skazany na karę ograniczenia wolności, kary tej nie wykonuje i unika kontaktu z kuratorem, wówczas Sąd wszczyna postępowanie sądowe, na skutek którego zamienia skazanemu karę ograniczenia wolności w karę pozbawienia wolności i kieruje skazanego do zakładu karnego.

Czytaj więcej...

CO TO MASA SPADKOWA? CO WCHODZI W SKŁAD SPADKU?

czym jest masa spadkowa?

Masa spadkowa to wszystkie prawa i obowiązki wchodzące w skład spadku, które były w posiadaniu spadkodawcy w chwili jego śmierci. Innymi słowy masa spadkowa, jest wszystkim tym, co wchodzi w skład spadku po zmarłym - są to nie tylko prawa przedstawiające wartość dodatnią, takie jak prawo własności nieruchomości, ruchomości, środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, ale również zobowiązania spadkodawcy stanowiące długi spadkowe.

Czytaj więcej...