Blog

CZY NALEŻY ZAPŁACIĆ PODATEK OD ZACHOWKU?

Czy należy zapłacić podatek od zachowku

Rzadko kiedy mówi się o obowiązku zapłaty podatku od uzyskanego zachowku. Konieczność zapłaty podatku wynika z art. 6 ust. 1 pkt 2a) ustawy o podatku od spadków i darowizn i powstaje przy nabyciu tytułem zachowku – z chwilą zaspokojenia roszczenia. Podatek od zachowku jest należy, jeżeli uprawniony nie otrzymał go w postaci przekazanej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia lub zapisu.

Czytaj więcej...

CO TO JEST INTERCYZA I JAK ZMIENIA SYTUACJĘ MAJĄTKOWĄ MAŁŻEŃSTWA?

co to jest intercyza

Umowa majątkowa małżeńska, potocznie zwana intercyzą, pozwala na zmianę zasad obowiązujących małżonków w zakresie ich stosunków majątkowych (tzw. ustroju wspólności ustawowej). Intercyza stanowi akt notarialny (żadna inna forma umowy nie wywołuje skutków prawnych) podpisany za zgodą i w obecności obojga małżonków. Umowa majątkowa może zostać zawarta zarówno przed wstąpieniem w związek małżeński, jak i w trakcie jego trwania. Dopuszczalne są jej późniejsze modyfikacje, które każdorazowo muszą zyskać formę aktu notarialnego. Intercyza obowiązuje od chwili jej zawarcia i nie działa wstecz.

Czytaj więcej...

CO TO MASA SPADKOWA? CO WCHODZI W SKŁAD SPADKU?

czym jest masa spadkowa?

Masa spadkowa to wszystkie prawa i obowiązki wchodzące w skład spadku, które były w posiadaniu spadkodawcy w chwili jego śmierci. Innymi słowy, masa spadkowa, jest wszystkim tym, co wchodzi w skład spadku po zmarłym - są to nie tylko prawa przedstawiające wartość dodatnią, takie jak prawo własności nieruchomości, ruchomości, środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, ale również zobowiązania spadkodawcy stanowiące długi spadkowe.

Czytaj więcej...

JAKI POWINIEN BYĆ DOBRY ADWOKAT?

dobry adwokat wrocław

Dobry prawnik to nie tylko osoba doskonale przygotowana do wykonywania swojego zawodu, mogąca pochwalić się niejednym sukcesem na sali sądowej. Nie każdy kompetentny adwokat może podjąć się danej sprawy z satysfakcjonującym skutkiem. Wiedza zwykle nie jest jedynym atutem prawnika przed obliczem sądu. O owocnej współpracy z klientem zaś przesądza nie tylko profesjonalizm, lecz przede wszystkim tzw. kompetencje miękkie. Czym kierować się zatem, szukając dobrego adwokata we Wrocławiu?

Czytaj więcej...

PO JAKIM CZASIE MOŻNA DOMAGAĆ SIĘ PODWYŻSZENIA ALIMENTÓW?

Czy pełnoletniego dziecko może domagać się podwyższenia alimentów?¬¬

Obowiązek alimentacyjny względem dziecka ciąży na jego rodzicach, dopóki nie jest ono w stanie samodzielnie się utrzymać lub dochody z jego majątku nie są wystarczające do pokrycia kosztów jego utrzymania i wychowania. Obowiązek alimentacyjny obowiązuje nawet w sytuacji w której rodzice zostają pozbawieni władzy rodzicielskiej.

W przypadku braku dobrowolnego wywiązywania się z obowiązku alimentacyjnego przez zobowiązanego rodzica, drugi rodzic pod którego opieką dziecko pozostaje może domagać się zasądzenia przez sąd alimentów. Wysokość alimentów, którą ustala sąd orzekający uzależniona jest od usprawiedliwionych potrzeb dziecka oraz możliwości zarobkowych i majątkowych rodziców na dzień wydania wyroku.

Czytaj więcej...

ALIMENTY UISZCZANE NA NIE SWOJE DZIECKO. ZWROT ALIMENTÓW

alimenty na nieswoje dziecko

Zgodnie z Ustawą Kodeks rodziny i opiekuńczy w Polsce istnieje obowiązek alimentacyjny, który do dostarczania środków na zaspokojenie podstawowych potrzeb osobie niezdolnej zaspokoić ich samodzielnie obliguje krewnych w linii prostej.

Czy zatem ktoś, kto dowiaduje się, że nie jest biologicznym rodzicem swojego dziecka, może domagać się zwrotu uiszczanych na niego alimentów?

Czytaj więcej...

CZYM SĄ DŁUGI SPADKOWE? JAK NIE ODZIEDZICZYĆ DŁUGÓW?

Jak nie odziedziczyć długów?

Nikt nie chce odziedziczyć długów. Często dziedziczymy majątek po osobach, które są naszymi dalszymi krewnymi z którymi nie utrzymywaliśmy bliższego kontaktu i nie wiemy, czy w spadku znajdują się długi spadkowe. Ustalenie składników majątku zmarłego nie jest proste, dlatego często w takich sytuacjach pojawia się pytanie: jak nie odziedziczyć długów? Prawo do ustalenia, czy osoba zmarła pozostawiła po sobie zobowiązania finansowe nabywają spadkobiercy, którzy uzyskali tytuł prawny do spadku, tj. postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialne poświadczenie dziedziczenia.

Czytaj więcej...

CZY JEST MOŻLIWA ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWA Z DATĄ WSTECZNĄ?

Czy jest możliwa rozdzielność majątkowa z datą wsteczną

W dniu zawarcia związku małżeńskiego powstaje między małżonkami ustrój wspólności majątkowej oznacza to, że wszystkie składniki majątkowe nabyte po zawarciu małżeństwa z pewnymi wyjątkami, wchodzą w skład majątku wspólnego małżonków. Małżonkowie, którzy z różnych powodów chcieliby zachować osobne majątki, powinni sporządzić umowę o rozdzielności majątkowej, zwaną powszechnie intercyzą.

Czytaj więcej...