Przyjęcia spadku wprost i z dobrodziejstwem inwentarza

Z dniem 18 października 2015 r. uległy zmianie przepisy prawne dotyczące skutków braku oświadczenia spadkobiercy w przedmiocie przyjęcia lub odrzucenia spadku.

Nowelizacja przepisów prawa spadkowego zmieniła dotychczasową zasadę, według której brak oświadczenia spadkobiercy, co do przyjęcia lub odrzucenia spadku w ustawowym terminie 6 miesięcy, skutkował przyjęciem spadku wprost, czyli z wszystkimi długami zmarłego, bez ograniczeń.

Obecnie, brak oświadczenia spadkobiercy, co do przyjęcia lub odrzucenia spadku w ustawowym terminie 6 miesięcy od daty powzięcia przez spadkobiercę informacji o tytule swego powołania oznacza przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, a więc z ograniczeniem odpowiedzialności spadkobiercy za długi spadkowe do wysokości przyjętego w spadku majątku.

Po zmianie przepisów, spadkobierca, który nie złoży oświadczania o przyjęciu lub odrzuceniu spadku w ustawowym terminie, będzie odpowiadał za długi zmarłego spadkodawcy wyłącznie do wysokości ustalonej w spisie inwentarza spadku. Oznacza to, że jeżeli spadkobierca przyjmuje spadek w którym długi spadkowe przewyższają wartość czynną spadku, wówczas, jego odpowiedzialność wobec wierzycieli ograniczy się do wysokości aktywów spadku.

Dotychczas, brak złożenia przez spadkobiercę oświadczenia o odrzuceniu lub przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza w przepisanym terminie, oznaczał przyjęcie spadku wprost, a więc z pełną odpowiedzialnością za długi spadkowe. Wyjątkiem były osoby prawne, małoletnie oraz takie, co, do których istniały podstawy do ich całkowitego ubezwłasnowolnienia. W przypadku takich osób, nawet, jeżeli nie złożyły one oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku w terminie, uważało się, że przyjmują one spadek z dobrodziejstwem inwentarza, a więc z ograniczeniem odpowiedzialności za długi spadkowe do wysokości aktywów spadku. Po zmianie przepisów, ten przywilej dotyczy wszystkich potencjalnych spadkobierców.

Ważne! Poprzedni stan prawny, mimo nowelizacji prawa spadkowego, obowiązuje nadal w przypadku dziedziczenia po osobach zmarłych przed dniem 18 października 2015 r.

Pomagamy Klientom podjąć słuszną decyzję w zakresie wyboru dziedziczenia spadku wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza, reprezentujemy Klientów przed sądami i urzędami w sprawach o nabycie spadku, a także przed urzędami uzyskując wszystkie wymagane do spadkobrania dokumenty.

 

Odrzucenie spadku

Osoby uprawnione do dziedziczenia mogą przyjąć spadek wprost, z dobrodziejstwem inwentarza lub go odrzucić. Spadkobiercy, którzy spadek odrzucają traktowani są tak jak spadkobiercy, którzy nie dożyli otwarcia spadku.

Osoby, które są zdecydowane na odrzucenie spadku powinny w terminie sześciu miesięcy od daty w której dowidzieli się o tytule swojego powołania do dziedziczenia złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku przed sądem rejonowym właściwym ze względu na ich miejsce zamieszkania lub w sądzie przed którym toczy się postępowanie spadkowe po zmarłym.

Odrzucić spadek mogą zarówno osoby dziedziczące spadek z ustawy jak i testamentu.

Należy pamiętać, że odrzucenie spadku przez spadkobierców powoduje dziedziczenie spadku w dalszej kolejności przez ich dzieci. Warto w takiej sytuacji zastanowić się nad kwestią odrzucenia spadku również w imieniu małoletnich dzieci.

Przed podjęciem decyzji o odrzuceniu spadku warto skontaktować się z adwokatem, który nakreśli kierunek działań mający na celu ochronę majątku pozostałych członków rodziny przed długami spadkowymi. Kancelaria pomaga Klientom oszacować wartość długów spadkowych, obrać prawidłową procedurę odrzucenia spadku oraz zabezpieczyć najbliższych przed długami zmarłego.

 

 

 

Skontaktuj się z nami
Jeżeli potrzebują Państwo pomocy prawnej zapraszam do kontaktu telefonicznego lub mailowego.
Slider
Skontaktuj się z nami

Adwokat

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy prawnej zapraszam do kontaktu telefonicznego lub mailowego.
Slider