Blog

Sprzedaż nieruchomości z majątku wspólnego bez zgody małżonka?

Majątek wspólny małżonków tworzą składniki zakupione w trakcie trwania związku małżeńskiego za wspólne pieniądze. Małżonkowie mają prawo rozporządzać majątkiem wspólnym za obopólną zgodą. W sytuacji w której dochodzi do ustania wspólności majątkowej małżeńskiej na skutek rozwodu, separacji lub umowy o rozdzielności majątkowej, każdy z małżonków może dokonać sprzedaży przedmiotu z majątku wspólnego za zgodą drugiego małżonka. Jeżeli jeden z małżonków po ustaniu wspólności ustawowej, a przed podziałem majątku wspólnego sprzeda rzecz z majątku wspólnego bez zgody drugiego małżonka uważa się, że taka czynność jest prawnie bezskuteczna czyli, że nie wywołuje żadnych skutków prawnych.

 

 

 

Jakie są konsekwencje sprzedaży majątku wspólnego bez zgody małżonka?

 

Jak już wcześniej wspomniano, sprzedaż majątku wspólnego bez zgody małżonka nie wywołuje skutków prawnych. Nie oznacza to jednak, że na skutek sprzedaży rzeczy z majątku wspólnego i zapłaty ceny osoba trzecia nabywająca sprzedawaną rzecz nie staje się jej właścicielem. W takiej sytuacji małżonek, który został pokrzywdzony sprzedażą lub wyzbyciem się składnika z majątku wspólnego bez jego zgody może domagać się przed sądem w sprawie o podział majątku, aby sąd przyjął równowartość tej rzeczy do rozliczenia pieniężnego między byłymi małżonkami lub dokonał ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym.

Oznacza to, że małżonek który sprzedaje np. samochód wchodzący w skład majątku wspólnego małżonków, chociażby był zarejestrowany tylko na niego powinien liczyć się z tym, że będzie zobowiązany rozliczyć się z drugim małżonkiem z pieniędzy które uzyskał ze sprzedaży. Pieniądze te stanowią majątek wspólny małżonków. Należy też pamiętać, że cena zawarta w umowie sprzedaży samochodu nie jest wiążąca i pokrzywdzony małżonek może domagać się ustalenia rzeczywistej ceny rynkowej sprzedanego pojazdu na dzień jego zbycia przez biegłego rzeczoznawcę.

Sąd natomiast dokonując podziału majątku wspólnego winien takie rozporządzenie majątkiem wspólnym uznać za bezskuteczne w stosunku do pokrzywdzonego małżonka, innymi słowy za niebyłe. W takiej sytuacji Sąd określa wartość rynkową zbytego składnika majątkowego na dzień orzekania oraz dokonuje odpowiednich rozliczeń pieniężnych między małżonkami.

 

Sprzedaż nieruchomości z majątku wspólnego bez zgody małżonka?

 

Zgoda małżonka na sprzedaż majątku wspólnego wymagana jest zawsze. Jednak w kilku przypadkach czynność zbycia lub sprzedaży składników majątku wspólnego wymaga bezwzględnej zgody obojga małżonków. Dokonanie czynności bez zgody jednego z małżonków powoduje, że czynności taka jest nieważna. Do czynności prawnych dla ważności których wymagana jest zgoda obydwojga małżonków należy zbycie, obciążenie, zakup nieruchomości, gospodarstwa rolnego, przedsiębiorstwa.

Ponadto dokonanie darowizny, której przedmiotem są składniki majątku wspólnego małżonków wymaga bezwzględnej zgody ich obojga, nie licząc darowizn drobnych.

 

Sprzedaż majątku osobistego w małżeństwie

 

Majątek osobisty w małżeństwie to majątek należący wyłącznie do jednego małżonka. Majątek osobisty w uproszczeniu tworzą składniki nabyte przed zawarciem związku małżeńskiego lub w jego trakcie w drodze spadkobrania lub darowizny. Ponadto do majątku osobistego należą przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia, albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, wynagrodzenie za pracę oraz nagrody majątkowe lub przedmioty osobiste należące do jednego małżonka. Zgoda drugiego małżonka na sprzedaż nieruchomości z majątku osobistego nie jest wymagana ponieważ małżonek do którego należy składnik majątku może nim rozporządzać wedle swej woli.

 

Sprzedaż mieszkania zakupionego przed ślubem

 

Sprzedaż majątku osobistego w małżeństwie następuje na skutek decyzji małżonka do którego majątek należy. Dzieje się tak w przypadku sprzedaży mieszkania zakupionego przed ślubem. Z tych powodów drugi małżonek nie może rościć sobie prawa do nieruchomości nabytej przed ślubem do majątku osobistego współmałżonka. Zachowuje natomiast uprawienie do żądania zwrotu nakładów poczynionych na majątek osobisty współmałżonka. Oznacza to, że jeśli w czasie trwania związku małżeńskiego zostały poniesione na nieruchomość należącą do współmałżonka nakłady w postaci np. remontu domu, który następnie został sprzedany, można żądać od współmałżonka zwrotu części kosztów poniesionych w związku z przeprowadzonym remontem.

Należy również pamiętać, że pieniądze ze sprzedaży mieszkania zakupionego przed ślubem mogą wejść w skąd majątku wspólnego, jeśli tylko zasilą rodzinny budżet i połączą się ze wspólnymi pieniędzmi małżonków.

najnowsze wpisy
blog
Slider
blog
najnowsze wpisy
Slider
  • Default
  • Title
  • Date
  • Random