Blog

Zmiana nazwiska po rozwodzie - czy jest możliwa?

Zgodnie z treścią art. 25 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, małżonkowie mogą nosić wspólne nazwisko będące dotychczasowym nazwiskiem jednego z nich. Rozwiązanie małżeństwa nie skutkuje automatycznie powrotem do nazwiska noszonego przed jego zawarciem. Wiele osób nie decyduje się na to, chcąc zachować to samo nazwisko, które noszą dzieci albo z powodów zawodowych (gdy nazwisko powiązane jest z wykreowaną marką). Często jednak zdarza się, że osoby rozwiedzione chcą zmienić nazwisko ze względu na niechęć do byłego małżonka albo z potrzeby symbolicznego odcięcia się od zamykanego właśnie rozdziału życia.

 

Czy zmiana nazwiska po rozwodzie jest możliwa? 

Przepisy polskiego prawa pozwalają na zmianę nazwiska w uzasadnionych sytuacjach. Mogą wystąpić o nią nie tylko osoby po rozwodzie. Jeśli istnieją ku temu ważne przesłanki,  możliwa jest nawet zmiana nazwiska w trakcie trwania małżeństwa. 

Procedura zmiany nazwiska została uregulowania Ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska. Rozwód jest przesłanką do zmiany nazwiska, której istotność nie podlega dyskusji. Dlatego ustawodawca przewiduje uproszczony tryb postępowania w takim przypadku.

Na mocy art. 59 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa. 

 

Procedura zmiany nazwiska po rozwodzie

Zmiana nazwiska w trybie uproszczonym możliwa jest w terminie 3 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu. Korzystając z takiej procedury, rozwiedziony małżonek może powrócić wyłącznie do tego brzmienia nazwiska, które ulegało zmianie wskutek zawarcia małżeństwa (tj. jeśli np. kobieta wchodząc w drugi związek małżeński nosiła nazwisko po pierwszym mężu, nie może wrócić do nazwiska do rodowego). 

Aby wrócić do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, wystarczy osobiście złożyć stosowne oświadczenie

  • w dowolnym urzędzie stanu cywilnego przed jego kierownikiem,
  • w polskim konsulacie, przed konsulem (jeśli przebywa się za granicą).

Podczas składania oświadczenia w sprawie zmiany nazwiska, należy okazać dokument tożsamości oraz dowód opłaty skarbowej (lub konsularnej). Dodatkowo konsulowi trzeba przedłożyć odpis aktu małżeństwa z wpisem o rozwodzie oraz odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie. USC wystarczy poinformować ustnie o miejscu sporządzenia aktu małżeństwa i dacie uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu. 

Na zmianę nazwiska w trybie uproszczonym nie trzeba długo czekać. Urząd nie może odmówić zmiany nazwiska, jeśli spełnione zostaną wszystkie przesłanki z art. 59 k.r.o. Nie prowadzi się w tej sprawie żadnego postępowania, nie wydaje postanowienia. Urzędnik „od ręki” spisuje stosowny protokół i przekazuje go do USC, który sporządził akt małżeństwa. Gdy w dokumencie tym zostanie naniesiona adnotacja o aktualnym nazwisku, rozwiedziony małżonek może zacząć się nim oficjalnie posługiwać.

 

Ile kosztuje zmiana nazwiska po rozwodzie?

Zmiana nazwiska po rozwodzie wymaga uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 11 zł. Składając oświadczenie w konsulacie, płaci się równowartość 50 € w walucie, w której w danej placówce pobierane są opłaty. Opłaty można dokonać w kasie urzędu lub przelewem na wskazane konto.

Faktyczny koszt całej procedury zależy od rodzaju pozostałych formalności, których należy dopełnić. Niezbędna jest co najmniej wymiana dokumentów. Zmiana nazwiska pociąga za sobą konieczność wyrobienia nowego dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy itd. Z wyżej wymienionych tylko dowód osobisty wydawany jest bezpłatnie. Wymiany dokumentów po zmianie nazwiska po rozwodzie dokonuje się w oparciu o aktualny odpis aktu małżeństwa (ze wzmianką o powrocie do poprzedniego nazwiska).

 

Zmiana nazwiska po rozwodzie po upływie 3 miesięcy

Zmiany nazwiska w trybie art. 59 k.r.o. można dokonać w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu. Termin ten nie może zostać przedłużony ani przywrócony. Nie oznacza to, że rozwiedziony małżonek zmuszony jest pozostać przy aktualnym nazwisku. Wciąż możliwa jest jego zmiana na zasadach ogólnych określonych Ustawą z dnia 17 października 2008 r. W takim trybie postępowania można przyjąć dowolnie wybrane nazwisko (np. nazwisko rodowe matki), o ile spełnione zostaną przesłanki ustawy.

Administracyjna zmiana nazwiska po rozwodzie wiąże się z nieco wyższą opłatą skarbową (obecnie jest to 37 zł) i wymaga złożenia wniosku do odpowiedniego USC. Zostaje on rozpatrzony (w trybie administracyjnym, nie – sądowym), co wymaga kilku tygodni. Rozwiedziony małżonek może zwykle liczyć na pozytywną decyzję, ponieważ wnioskując o zmianę nazwiska po rozwodzie, spełnia przesłankę, jaką jest prawo do jego zmiany z ważnych powodów. W przypadkach dyskusyjnych warto skorzystać ze wsparcia adwokata.

najnowsze wpisy
blog
Slider
blog
najnowsze wpisy
Slider
  • Default
  • Title
  • Date
  • Random