Blog

USTNY TESTAMENT, CZYLI OSTATNIA WOLA ZMARŁEGO - CZY JEST WAŻNA?

ostatnia wola zmarłego - czy jest ważna?

Testament – czyli ostatnia wola zmarłego jest czynnością prawną o wysokim stopniu sformalizowania. Ważność testamentu zależy od tego czy zostanie sporządzony w jednej z form przewidzianych prawem przy zachowaniu wszystkich wymogów ustawowych. Brak zachowania odpowiedniej formy powoduje bezwzględną nieważność testamentu. Przepisy prawne, które statuują formę testamentu w sposób szczegółowy i precyzyjny określają rygory w jakich powinien być sporządzony ważny testament. Rygory są bezwzględnie obowiązujące i nie mogą być swobodnie zmieniane lub kształtowane przez osoby sporządzające testament. Okoliczności, które mogą powodować nieważność testamentu Sąd bada na każdym etapie postępowania spadkowego.

Czytaj więcej...

OGRANICZENIE LUB POZBAWIENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ

Ograniczenie/pozbawienie władzy rodzicielskiej - prawo rodzinne

Władza rodzicielska to prawa i obowiązki rodziców względem dziecka, które mają na celu zapewnienie dziecku należytej pieczy i ochronę jego interesów. Władza rodzicielska przysługuje rodzicom od daty urodzenia się dziecka lub jego uznania i daje im prawo do podejmowania wszystkich decyzji związanych z dzieckiem. W sytuacji w której władza rodzicielska jest wykonywana w niewłaściwy sposób, instytucje państwowe mogą interweniować doprowadzając do ograniczenia, zawieszenia lub całkowitego pozbawienia rodziców lub jednego z nich władzy rodzicielskiej.

Czytaj więcej...

CZY NALEŻY ZAPŁACIĆ PODATEK OD ZACHOWKU?

Czy należy zapłacić podatek od zachowku

Rzadko kiedy mówi się o obowiązku zapłaty podatku od uzyskanego zachowku. Konieczność zapłaty podatku wynika z art. 6 ust. 1 pkt 2a) ustawy o podatku od spadków i darowizn i powstaje przy nabyciu tytułem zachowku – z chwilą zaspokojenia roszczenia. Podatek od zachowku jest należy, jeżeli uprawniony nie otrzymał go w postaci przekazanej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia lub zapisu.

Czytaj więcej...

JAK NAPISAĆ WAŻNY TESTAMENT NIE WYCHODZĄC Z DOMU?

W tych trudnych czasach, kiedy mamy ograniczony dostęp do wielu instytucji i urzędów, a jednocześnie zastanawiamy się nad przyszłością naszych najbliższych na wypadek śmierci, jednym ze sposobów urzeczywistnienia naszej ostatniej woli jest sporządzenie własnoręcznego testamentu.

Testament własnoręcznie sporządzony w domowym zaciszu ma taką samą moc i ważność jak testament notarialny. Należy jednak pamiętać o kilku podstawowych kwestiach i zasadach, które warunkują jego ważność.

Czytaj więcej...

CO TO MASA SPADKOWA? CO WCHODZI W SKŁAD SPADKU?

czym jest masa spadkowa?

Masa spadkowa to wszystkie prawa i obowiązki wchodzące w skład spadku, które były w posiadaniu spadkodawcy w chwili jego śmierci. Innymi słowy masa spadkowa, jest wszystkim tym, co wchodzi w skład spadku po zmarłym - są to nie tylko prawa przedstawiające wartość dodatnią, takie jak prawo własności nieruchomości, ruchomości, środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, ale również zobowiązania spadkodawcy stanowiące długi spadkowe.

Czytaj więcej...

KIEDY MOŻLIWA JEST ZMIANA IMIENIA I NAZWISKA? JAK JEJ DOKONAĆ?

Kiedy możliwa jest zmiana imienia i nazwiska

Imię i nazwisko towarzyszą człowiekowi przez całe życie, w pewien sposób je determinując. Imię jest są swego rodzaju wizytówką. Nazwisko może być pomocne w sytuacjach społecznych lub przeciwnie, wzbudzać negatywne skojarzenia. Niekiedy już samo brzmienie nazwiska naraża jego właściciela na przykrości czy wręcz śmieszność. W konsekwencji niektóre osoby przedstawiają się z dumą, podczas gdy inne czują się ze swoim imieniem czy nazwiskiem niekomfortowo.

Czytaj więcej...

PO JAKIM CZASIE MOŻNA DOMAGAĆ SIĘ PODWYŻSZENIA ALIMENTÓW?

Czy pełnoletniego dziecko może domagać się podwyższenia alimentów?¬¬

Obowiązek alimentacyjny względem dziecka ciąży na jego rodzicach, dopóki nie jest ono w stanie samodzielnie się utrzymać lub dochody z jego majątku nie są wystarczające do pokrycia kosztów jego utrzymania i wychowania. Obowiązek alimentacyjny obowiązuje nawet w sytuacji w której rodzice zostają pozbawieni władzy rodzicielskiej.

W przypadku braku dobrowolnego wywiązywania się z obowiązku alimentacyjnego przez zobowiązanego rodzica, drugi rodzic pod którego opieką dziecko pozostaje może domagać się zasądzenia przez sąd alimentów. Wysokość alimentów, którą ustala sąd orzekający uzależniona jest od usprawiedliwionych potrzeb dziecka oraz możliwości zarobkowych i majątkowych rodziców na dzień wydania wyroku.

Czytaj więcej...

CZYM JEST OPIEKA NAPRZEMIENNA? JAK WPŁYWA NA KWESTIĘ ALIMENTÓW?

Jak wpływa na kwestię alimentów?

Opieka naprzemienna to sposób sprawowania opieki nad dzieckiem po rozwodzie rodziców. Rozwiązanie to można oczywiście zastosować także w przypadku separacji czy po rozpadzie związku partnerskiego. Polega ono na tym, że dziecko mieszka naprzemiennie z każdym rodziców w powtarzających się, porównywalnie długich okresach. W praktyce może to oznaczać na przykład, że dziecko dwa tygodnie mieszka z matką, a dwa kolejne – z ojcem.

Czytaj więcej...

CZYM SĄ DŁUGI SPADKOWE? JAK NIE ODZIEDZICZYĆ DŁUGÓW?

Jak nie odziedziczyć długów?

Nikt nie chce odziedziczyć długów. Często dziedziczymy majątek po osobach, które są naszymi dalszymi krewnymi z którymi nie utrzymywaliśmy bliższego kontaktu i nie wiemy, czy w spadku znajdują się długi spadkowe. Ustalenie składników majątku zmarłego nie jest proste, dlatego często w takich sytuacjach pojawia się pytanie: jak nie odziedziczyć długów? Prawo do ustalenia, czy osoba zmarła pozostawiła po sobie zobowiązania finansowe nabywają spadkobiercy, którzy uzyskali tytuł prawny do spadku, tj. postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialne poświadczenie dziedziczenia.

Czytaj więcej...