Blog

adwokat wrocław sprawy karne

Obligatoryjne odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

Skazany, który jeszcze nie rozpoczął odbywania kary pozbawienia wolności, ma prawo złożyć wniosek o odroczenie wykonania kary do sądu, który wydał wydał wyrok skazujący.

Wniosek o odroczenie wykonania kary podlega opłacie sądowej w wysokości 80 zł.

Sąd ma obowiązek udzielić skazanemu odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności, w sytuacji, gdy skazany cierpi na ciężką chorobę psychiczną lub inną ciężką chorobę uniemożliwiającą wykonanie kary w warunkach izolacji. Za ciężką chorobę uznaje się stan, w którym umieszczenie skazanego w warunkach izolacji więziennej, mogłoby spowodować zagrożenie dla jego życia lub zdrowia.

Podstawą do wydania rozstrzygnięcia, jest opinia lekarska. Skazany winien do wniosku o odroczenie wykonania kary, dołączyć dokumentację medyczną, potwierdzającą stan zdrowia.

Okres na jaki sąd w takim przypadku odracza wykonanie kary pozbawienia wolności, zależy od czasu trwania przeszkody, jaką jest choroba, nie chodzi przy tym jednak o wyzdrowienie, ale złagodzenie objawów choroby, do stopnia, który umożliwia skazanemu odbywanie kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym.

Obligatoryjne odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

Skazany, który jeszcze nie rozpoczął odbywania kary pozbawienia wolności, ma prawo złożyć wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności do sądu, który wydał wyrok skazujący.

Wniosek o odroczenie wykonania kary, podlega opłacie sądowej w wysokości 80 zł.

Sąd może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności, nie będąc jednak do tego zobowiązany w sytuacji, gdy:

• natychmiastowe wykonanie kary pozbawienia wolności pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki,

• osoba skazana jest w ciąży,

• w okres do 3 lat po urodzeniu dziecka, jeżeli osoba skazana samotnie sprawuje opiekę nad dzieckiem,

• zakład karny w którym skazany ma odbywać karę pozbawienia wolności jest nadmiernie przeludniony,

„Ciężkie skutki” oznaczają sytuację, w której natychmiastowe wykonanie kary pozbawienia wolności spowodowałby nieodwracalne, oczywiście krzywdzące zmiany na szkodę skazanego lub jego rodziny. Do przykładowych sytuacji należy zaliczyć:

- potrzebę ukończenia szkoły przez skazanego,

- potrzebę uregulowania spraw zawodowych, finansowych i osobistych skazanego,

- potrzebę zabezpieczenia finansowego dla najbliższych członków rodziny skazanego,

- potrzebę opieki nad ciężko chorym, kalekim lub starszym członkiem rodziny, której poza skazanym nie jest w stanie zapewnić inna osoba.

Odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności sąd może udzielać kilkakrotnie, jednak łączny okres odroczenia nie może przekroczyć 1 roku, za wyjątkiem kobiet w ciąży i osób samotnie sprawujących opiekę nad dzieckiem. W takich sytuacjach sąd może odroczyć wykonanie kary na okres do 3 lat po urodzeniu dziecka.

Ważne! Jeżeli odroczenie wykonania kary nieprzekraczającej 1 roku pozbawienia wolności trwało łącznie 1 rok, wówczas skazany może ubiegać się o warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności. Wniosek taki jest bezpłatny.

Poszukiwanie listem gończym

List gończy wydawany jest w sytuacji w której miejsce zamieszkania osoby podejrzaej nie jest znane, zaś Prokuratura zamierza przeprowadzić czynności z taką osobą, w tym przedstawić jej zarzuty. Często zdarza się, że osoby które wyjechały za granicę wiele lat temu nie mają wiedzy o prowadzonych przeciwko nim postępowaniach karnych oraz wydanych listach gończych.

W celu sprawdzenia swojej aktualnej sytuacji, w szczególności czy dana osoba jest poszukiwana litem gończym oraz czy zapadły wobec niej wyroki karne istnieje możliwość zwrócenia się o pomoc do adwokata, który pozyskując informacje z rejestów karnych jest w stanie ustalić czy dana osoba figuruje w rejestrze osób poszukiwanych listem gończym oraz rejestrze osób skazanych wyrokami karnymi.

Ponadto adwokat ma możliwość skontaktowania się z organami ściania prowadzącymi postępowanie karne przeciwko danej osobie w celu obrony jej interesów, w tym złożenia wniosku o uchylenie tymczasowego aresztowania lub odwołania poszukiwania listem gończym w celu powrotu takiej osoby do kraju i podjęcia obrony w danej sprawie z wolnej stopy.