Blog

dziedziczenie ustawowe adwokat wrocław

Dziedziczenie może przybrać dwie formy: dziedziczenie testamentowe oraz dziedziczenie ustawowe. W sytuacji w której spadkodawca nie sporządził testamentu, testament okazał się nieważny lub osoby powołane do dziedziczenia w testamencie nie mogą być spadkobiercami lub spadek odrzucili zastosowanie znajduje dziedziczenie z ustawy, czyli według kolejności wynikającej z przepisów kodeksu cywilnego.

 

 

Kolejność dziedziczenia ustawowego

 

Spadkodawca

zstępni (dzieci) spadkodawcy i małżonek

zstępni dzieci (wnuki spadkodawcy)

małżonek i rodzice

rodzeństwo spadkodawcy

zstępni (dzieci) rodzeństwa

dziadkowie spadkodawcy

zstępni (dzieci) dziadków

dzieci małżonka spadkodawcy, których żadne z rodziców nie dożyło chwili otwarcia spadku, czyli pasierb, którego rodzice nie żyją

Gmina ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy

 

 

Dziedziczenie może przybrać dwie formy: dziedziczenie testamentowe oraz dziedziczenie ustawowe

W pierwszej kolejności do dziedziczenia z ustawy dochodzą dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek. Małżonek rozwiedziony nie dziedziczy. W przypadku braku małżonka dziedziczą wyłącznie dzieci i wyłączają one wstąpienie w miejsce małżonka innych krewnych. Udziały wszystkich dzieci są równe. Oznacza to, że w przypadku spadkodawcy, który posiada czworo dzieci i w chwili śmierci jest wdowcem lub jest rozwiedziony, dzieci spadkodawcy odziedziczą po nim każde po 1/4 części spadku. W sytuacji, w której małżonek zmarłego dziedziczy wraz z dziećmi, jego udział w spadku nie może być niższy niż 1/4 części spadku, co w przypadku większej ilości dzieci niż troje, małżonek zawsze odziedziczy 1/4 części spadku, zaś dzieci pozostałe 3/4 części spadku dzielone między nich na równe udziały.

Jeżeli dziecko spadkodawcy zmarło przed spadkodawcą, wówczas jego udział, który by mu przypadał przypada jego dzieciom w częściach równych.
W sytuacji, w której spadkobierca nie pozostawił po sobie dzieci, dziedziczą po nim małżonek wraz z rodzicami. Wówczas, każdy z rodziców dziedziczy po 1/4 części spadku, zaś małżonek połowę spadku.

W braku zstępnych spadkodawcy, czyli dzieci i wnuków oraz małżonka cały spadek dziedziczą rodzice. Jeżeli w chwili otwarcia spadku żyje tylko jeden z rodziców, dziedziczy on połowę spadku wraz z rodzeństwem spadkodawcy, a gdy brak rodzeństwa spadkodawcy oraz zstępnych rodzeństwa dziedziczy on cały spadek. Małżonek dziedziczy cały spadek w sytuacji, gdy brak dzieci, wnuków, rodziców, rodzeństwa, dzieci i wnuków rodzeństwa spadkodawcy.

W przypadku braku spadkobierców opisanych wyżej, spadek dziedziczą dziadkowie spadkodawcy i ich dzieci, a jeśli ich brak pasierbowie osoby zmarłej. W ostatniej kolejności, jeżeli brak jakikolwiek krewnych spadkodawcy spadkobiercą po zmarłym pozostaje Gmina ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego, a jeśli zmarły nie mieszkał w Polsce Skarb Państwa.

 

Kogo we Wrocławiu adwokat wesprze w sprawie dziedziczenia ustawowego?

Jak widać, sprawy spadkowe mogą być bardzo zawiłe. Często towarzyszą im spory pomiędzy spadkobiercami, albo problemy związane z nieuregulowanymi zobowiązaniami zmarłej osoby. Sytuację komplikuje fakt, że kwestiami dotyczącymi masy spadkowej należy zająć się w trudnym dla bliskich zmarłego czasie żałoby. Na szczęście w tak dużym mieście jak Wrocław można znaleźć adwokata specjalizującego się w kwestiach dziedziczenia ustawowego, który pokieruje spadkobierców i wskażę w jaki sposób można dokonać podziału odziedziczonego majątku.

Pomoc prawnika może być nieoceniona nawet w sytuacji, gdy zmarły pozostawił testament. Zdarza się bowiem, że akt notarialny pomija niektórych spośród bliskich krewnych, a wówczas przysługuje im prawo do zachowku, o który mogą ubiegać się zgodnie z regułą dziedziczenia ustawowego. Adwokat z Wrocławia może w takiej sytuacji bronić interesów każdej ze stron – zarówno osób pominiętych przy podziale spadku, jak i spadkobierców wskazanych w testamencie.

 

W czym może pomóc adwokat specjalizujący się w sprawach spadkowych?

Kancelaria adwokacka może zająć się kompleksową obsługą każdego postępowania spadkowego, niezależnie od tego, czy zmarły pozostawił po sobie testament, czy też podział majątku ma nastąpić wyłącznie w oparciu o zasadę dziedziczenia ustawowego. Dobry adwokat we Wrocławiu, specjalizujący się w sprawach spadkowych udzieli porady prawnej w przypadku takich kwestii, jak np.:

  • prawo do spadku lub zachowku,
  • przyjęcie lub odrzucenie spadku,
  • zniesienie współwłasności,
  • rozliczenie długów spadkowych.

Na prośbę klienta adwokat może sprawdzić, czy zmarły zostawił testament i ustalić krąg spadkobierców. Rolą prawnika jest także sporządzenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku poprzez dziedziczenie ustawowe. Adwokat z Wrocławia, na mocy swojego pełnomocnictwa, może reprezentować klienta we wszystkich sprawach sądowych, tym samym minimalizując jego zaangażowanie w długotrwały, a często także – ze względu na skomplikowane relacje rodzinne – wyjątkowo nieprzyjemny proces.