Blog

Wielu Polaków zamieszkujących w Wielkiej Brytanii staje przed podjęciem decyzji dotyczącej rozwodu. Pojawiają się wówczas podstawowe pytania: Gdzie najlepiej się rozwieźć w Polsce, czy w Anglii? Ile kosztuje rozwód w UK? Ile kosztuje pozew o rozwód w Polsce? Czy potrzebna jest pomoc polskiego prawnika do rozwodu? ROZWÓD W UK / DIVORCE IN POLAND

Podobnie jak w Polsce, pozew o rozwód w UK można wnieść tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy nastąpił trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Ponadto, uzyskanie rozwodu jest możliwe, jeżeli od daty zawarcia związku małżeńskiego, upłynął co najmniej rok. Nie jest przy tym ważne, gdzie małżonkowie zawierali związek małżeński oraz jakie posiadają obywatelstwo, jeżeli chociażby jeden z małżonków zamieszkuje na terenie Anglii przez okres co najmniej roku. Procedurę rozwodową rozpoczyna wypełnienie pozwu o rozwód - divorce petition. W tym celu małżonek składający pozew o rozwód powinien wypełnić trzy egzemplarze - Formularz D8 (Divorce/dissolution/(judicial) separation petition) oraz uiścić opłatę sądową w wysokości 410 £.

Formularz D8, dostępny jest na stronie: http://hmctsformfinder.justice.gov.uk/courtfinder/forms/d008-eng.pdf

 

Jak wypełnić Formularz D8 (Divorce/dissolution/(judicial) separation petition)?

 

W formularzu D8 (Divorce/dissolution/(judicial) separation petition), należy wskazać jakie przyczyny zaważyły o podjęciu przez małżonka decyzji o rozwodzie. Do podstawowych przyczyn rozwodu w Anglii możemy zaliczyć:

- zdradę małżeńską – orzeczenie rozwodu z tej przyczyny nie będzie jednak możliwe, jeżeli małżonkowie wspólnie ze sobą zamieszkują przez okres co najmniej 6 miesięcy, od czasu powzięcia informacji się o zdradzie,

- nietypowe zachowanie się małżonka, polegające m.in. na: przemocy fizycznej, psychicznej, nadużywaniu alkoholu czy zażywaniu narkotyków, bądź odmowie współdzielenia kosztów utrzymania gospodarstwa domowego,

- opuszczenie rodziny - jeżeli małżonek opuszcza rodzinę bez zgody drugiego małżonka, nie podaje uzasadnionej przyczyny lub odchodzi od małżonka w celu zakończenia związku, bądź jeżeli małżonek w okresie 2,5 lat jest nieobecny przez łączny okres 2 lat.

- separację:

• trwającą 2 lata – jeżeli obydwoje małżonkowie wyrażają pisemną zgodę na rozwód,
• trwającą 5 lat - jeżeli małżonkowie żyją w separacji ponad 5 lat, rozwód jest możliwy nawet jeśli jedno z małżonków nie wyraża zgody na rozwód.

Wypełniony formularz rozwodowy, należy złożyć w sądzie County Court w dwóch egzemplarzach. Trzeci egzemplarz należy zachować dla siebie.

 

 

Kiedy należy złożyć formularz D8 A (statement of arrangements for children)?

 

Jeżeli małżonkowie posiadają niepełnoletnie dzieci, które jeszcze się uczą, wówczas do pozwu o rozwód w UK należy dołączyć formularz D8 A w dwóch egzemplarzach (statement of arrangements for children). W formularzu D8 A, należy wskazać z którym z rodziców dzieci będą zamieszkiwały po rozwodzie, w jaki sposób i jak często będą kontaktowały się z drugim rodzicem i gdzie znajduje się szkoła do której uczęszczają. Sąd rozpatrując pozew o rozwód, weźmie pod uwagę propozycję małżonka z uwzględnieniem dobra i interesu dziecka.

 

Co się dzieje po złożeniu pozwu o rozwód w UK?

 

Po złożeniu pozwu o rozwód w UK, sąd doręcza jeden z jego egzemplarzy małżonkowi pozwanemu. Pomimo, że obowiązek doręczenia pozwu o rozwód spoczywa na sądzie, współmałżonek składający pozew, winien zadbać o to, aby wskazywany Sądowi adres do doręczeń dla małżonka był prawidłowy. Warto pomyśleć również o przesłaniu projektu pozwu o rozwód małżonkowi przed jego złożeniem w sądzie, aby ustalić z małżonkiem wspólne stanowisko w sprawie i uniknąć niepotrzebnych nieprzyjemności. Dalsze losy procesu będą bowiem zależały od tego, czy małżonek pozwany zgodzi się na rozwód.

 

Jakie prawa ma małżonek pozwany o rozwód w UK?

 

Po dostarczeniu pozwu o rozwód w UK, małżonek pozwany może:

  • zignorować pozew - wówczas po upływie 21 dni, brak jakiejkolwiek reakcji ze strony małżonka pozwanego, równoznaczny jest ze zgoda małżonka na rozwód,

  • potwierdzić odbiór dokumentów i zaakceptować pozew o rozwód,

  • potwierdzić odbiór dokumentów i podjąć obronę przed sądem, a nadto wystąpić z własnym pozwem rozwodowym.

Jeżeli małżonek nie godzi się na rozwód, wówczas w ciągu 29 dni, winien przedstawić zarzuty do pozwu rozwodowego. Jeżeli jednak, pomimo upływu 29 dni, małżonek pozwany nie przedstawia odpowiedzi na pozew, wówczas, należy zwrócić się do sądu z prośbą o udzielnie wskazówek procesowych. Jeżeli natomiast współmałżonek nie zamierza kwestionować twierdzeń przedstawianych w pozwie o rozwód, małżonek składający pozew może natychmiast zwrócić się do sądu orzekającego o zbadanie, czy przyczyny podane w pozwie o rozwód uzasadniają orzeczenie rozwodu oraz czy proponowane ustalenia dotyczące majątku oraz opieki nad dziećmi są wystarczające. W tym celu powinien wypełnić i przesłać do Sądu Formularz D84 oraz Formularze od D80A do D80E. Kompletny plik dokumentów po przesłaniu do sądu, zostanie zbadany przez sędziego pod kątem zasadności przyczyn rozwodowych oraz proponowanych rozwiązań związanych z opieką nad dziećmi. Jeżeli sąd uzna, że wszystkie wymagania zostały spełnione, wówczas wydaje tymczasowy wyrok rozwodowy, określany mianem decree nisi.

Jeżeli od wydania wyroku tymczasowego, upłynie 6 tygodni, małżonek występujący z pozwem o rozwód, może złożyć kolejny wniosek o wydanie prawomocnego wyroku rozwodowego, określanego jako decree absolute. Jeżeli małżonek będący powodem, nie występuje z wnioskiem o wydanie decree absolute przez pierwsze 3 miesiące, może wówczas to uczynić małżonek pozwany.

Decree absolute stanowi prawomocny wyrok rozwodowy, który oficjalnie i ostatecznie rozwiązuje małżeństwo.

 

 

Rozwód w UK / Divorce in Poland, co wybrać?

 

Jak pokazuje powyższy opis rozwód w UK jest długim i kosztownym procesem, dlatego obywatelom polskim mieszkającym w Anglii, Adwokat proponuje rozważenie przeprowadzenia sprawy o rozwód w Polsce. Rozwód w Polsce wiąże się ze znacznie niższymi kosztami niż rozwód w UK. W przypadku, jeżeli małżonkowie są zgodni co do rozwodu bez orzekania o winie całkowity koszt rozwodu w Polsce może nawet okazać się niższy niż opłata jaką należałoby zapłacić w Anglii za samo złożenie pozwu rozwodowego. Podobnie czas trwania postępowania o rozwód nie powinien być dłuższy niż pół roku. W sytuacji jednak, jeśli małżonkowie posiadają małoletnie dzieci lub żądają rozwodu w winy drugiego małżonka, koszty rozwodu są wyższe. Dodatkowym atutem powadzenia sprawy o rozwód w Polsce w sytuacji kiedy obydwoje małżonkowie mieszkają za granicą jest możliwość wyboru za zgodą SN dowolnego Sądu Okręgowego na terenie Polski.

 

[ADWOKAT WROCŁAW ROZWÓD] [DICORCE LAWYERS IN POLAND]