Blog

W tych trudnych czasach, kiedy mamy ograniczony dostęp do wielu instytucji i urzędów, a jednocześnie zastawiamy się nad przyszłością naszych najbliższych na wypadek śmierci, jednym ze sposobów urzeczywistnienia naszej ostatniej woli jest sporządzenie własnoręcznego testamentu.

Testament własnoręcznie sporządzony w domowym zaciszu ma taką samą moc i ważność jak testament notarialny. Należy jednak pamiętać o kilku podstawowych kwestiach i zasadach, które warunkują jego ważność.

 

W pierwszej kolejności musimy pamiętać, że testament może zawierać rozporządzenie majątkiem na wypadek śmierci tylko jednej osoby. Spisanie testamentu wspólnie z małżonkiem lub inną osobą powoduje bezwzględną nieważność testamentu. Sporządzić i odwołać testament może jedynie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ubezwłasnowolnione takiej możliwości są pozbawione. Testamentu nie można również sporządzić ani odwołać przez przedstawiciela lub pełnomocnika.

Ponadto, należy pamiętać, aby cały testament sporządzić odręcznie. Testament sporządzony przez inną osobę na prośbę spadkodawcy lub wydrukowany na drukarce do podpisu nie będzie spełniał wymogu własnoręczności, co spowoduje również jego nieważność. W sytuacji natomiast, gdy spadkodawca jest kaleką i posłuży się inną częścią ciała np. ustami, nogą lub protezą, tak jak to czynił do tej pory, wymóg spisania testamentu pismem ręcznym zostanie zachowany. Ważne, aby treść tekstu testamentu uwidaczniała indywidualne cechy pisma testatora. Podpis powinien znajdować się pod tekstem dokonanych przez testatora rozprządzeń spadkowych.

 

Poniżej przedstawiam przykładowy wzór testamentu ręcznego:

 

 

Testament

Sporządzony w dniu ................ 2020 r. we Wrocławiu.

Ja niżej podpisana Agnieszka Kowalska, PESEL ................................., świadoma podejmowania czynności i bez jakiegokolwiek przymusu oświadczam, że na wypadek mojej śmierci ustanawiam moimi spadkobiercami w częściach równych:

1. kuzynkę Ewę Nowakowską PESEL .....................…

2. siostrę Izabelę Nowak PESEL ......................…

Jednocześnie wydziedziczam mojego syna Jana Kowalskiego, pozbawiając go prawa do zachowku po mnie, gdyż jego zachowanie wobec mnie jest karygodne i naganne. Jan Kowalski został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za dopuszczenie się przeciwko mnie przestępstwa z art. 207 kk. Od przeszło 5 lat nie utrzymuję z nim kontaktu. Mój syn nigdy mnie nie przeprosił a ja nigdy mu nie wybaczyłam.

Agnieszka Kowalska

(podpis własnoręczny)

Jeśli szukają Państwo pomocy prawnej we Wrocławiu, zapraszam do kontaktu. Jako adwokat we Wrocławiu prowadzę sprawy spadkowe i rodzinne. Oferuję reprezentację przed sądem w sprawach spadkowych, w szczególności o:

  • przyjęcie lub odrzucenie spadku,
  • odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka,
  • dział spadku,
  • zachowek,
  • wydziedziczenie i unieważnienie testamentu,