Blog

Pracownik może wystąpić z pozwem przeciwko pracodawcy w każdej sprawie, która dotyczy sporu z zakresu prawa pracy, w szczególności jeżeli pracodawca zalega z wypłacaniem pensji lub wynagrodzenia za nadgodziny lub odmawia pracownikowi wydania świadectwa pracy lub jego sprostowania. Ponadto, w sytuacji w której pracownik chce ustalić, czy wiąże go z pracodawcą umowa o pracę czy inna umowa cywilnoprawna, został bezprawnie zwolniony przez pracodawcę, domaga się przywrócenia do pracy lub zapłaty odszkodowania od pracodawcy z tytułu choroby zawodowej lub wypadku przy pracy, bądź też jeżeli pracownik stał się ofiarą mobbingu lub dyskryminacji w pracy.

Termin, w jakim pracownik powinien wystąpić do sądu z pozwem przeciwko pracodawcy, zależy od konkretnej sprawy. W przypadku odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, termin ten wynosi 7 dni od dnia w którym pracodawca doręczył pracownikowi wypowiedzenie. W sytuacji, gdy pracownik, zamierza odwołać się od zwolnienia dyscyplinarnego, termin ten jest o połowę dłuższy i wynosi 14 dni. Pozostałe sprawy z zakresu prawa pracy, mogą zostać wniesione do sądu pracy do czasu ich przedawnienia. Z reguły będzie to okres trzech lat od czasu kiedy roszczenia pracownika przeciwko pracodawcy stały się wymagalne.

Pracownik ma możliwość wyboru sądu pracy do którego chce wystąpić z pozwem przeciwko pracodawcy. Pracownik może wybrać sąd właściwy ze względu na miejsce siedziby pracodawcy lub wykonywania swojej pracy.

Niezbędne elementy pozwu przeciwko pracodawcy:

• znaczenie sądu do którego składany jest pozew,
•oznaczenie powoda - osoby składającej pozew przez podanie imienia, nazwiska, adresu do korespondencji i nr PESEL,
•oznaczenie pozwanego – osoby lub osób przeciwko którym kierowany jest pozew przez podanie ich imion, nazwisk i adresu do korespondencji,
•określenie żądania przez wskazanie czego osoba składająca pozew się domaga, np. odszkodowania, przywrócenia do pracy, ustalenia stosunku pracy,
•określenie wartości przedmiotu sporu – kwoty brutto poszczególnych roszczeń w rozbiciu na poszczególne miesiące i lata a w przypadku roszczenia o nawiązanie, istnienie czy rozwiązanie stosunku pracy wartość tą należy ustalić w •oparciu art. 231kpc,
•uzasadnienie żądania pozwu z powołaniem się na stan faktyczny sprawy,
•wnioski dowodowe,
•załączniki – dokumenty potwierdzające stan faktyczny opisany w uzasadnieniu pozwu,
•własnoręczny podpis osoby składającej pozew, 

Ważne! W sprawach w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza kwoty 50,000 zł pozew przeciwko pracodawcy jest zwolniony z opłat sądowych. W sprawach w których wartość przedmiotu sporu przekracza 50,000 zł, należy uiścić opłatę od pozwu w wysokości 5 % wartości przedmiotu sporu. W sprawach, w których wartość przedmiotu sporu jest mniejsza niż 10 tys. zł, sąd rozpoznaje sprawę w postępowaniu uproszczonym, co jest równoznaczne z obowiązkiem wniesienia pozwu na urzędowym formularzu.