Blog

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązuje podwyższona stawka rekompensaty za nieterminową płatność, która do tej pory wynosiła 40 euro od każdej faktury. Obecnie wysokość rekompensaty za nieterminową płatność jest uzależniona od wartości świadczenia pieniężnego należnego wierzycielowi i wynosi:

   •  40 euro od każdej faktury w wysokości do 5 000 zł;
   •  70 euro od każdej faktury w wysokości od 5 000 do 50 000zł;
   •  100 euro od każdej faktury w wysokości powyżej 50 000 zł;

 

 

Rekompensata 40 euro od każdej faktury w przeliczeniu na złotówki


Równowartość rekompensaty w kwocie 40 euro od każdej faktury i pozostałych, należy przeliczyć na złote polskie, według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne.

Przykład:
Termin zapłaty faktury przypada na dzień 1.05.2020 r. Ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego miesiąc wymagalności faktury przypada na dzień 30 kwietnia 2020 r. Średni kurs euro ogłoszony przez NBP w dniu 30 kwietnia wynosił 4,5424 zł, co oznacza, że równowartość rekompensaty 40 euro wyniesie 181,696 zł (4,5424 x 40).

Oprócz zryczałtowanej kwoty rekompensaty w wysokości 40, 70 czy 100 euro od każdej faktury wierzycielowi przysługuje również zwrot uzasadnionych i wykazanych kosztów poniesionych w związku z odzyskiwaniem należności w wysokości, która przekracza stawkę rekompensaty.

 

Rekompensata 40 euro od każdej faktury, kto może skorzystać?

 

Rekompensata za nieterminową płatność faktury przysługuje w sytuacji, gdy spełnione są łącznie dwa warunki:

 • dotyczy świadczeń wynikających z umowy zawartej przez strony w związku z wykonywaną przez nich działalnością (czyli przez przedsiębiorców), której przedmiotem jest odpłatna dostawa towaru lub odpłatne świadczenie usług;
 • przedsiębiorca wierzyciel wykonał swoją cześć umowy - spełnił swoje świadczenie (dostarczył towar lub wykonał usługę) i nie otrzymał za nie zapłaty zgodnie z terminem ustalonym w umowie (np. upłynął termin zapłaty wskazany w fakturze VAT, zgody z terminem z umowy)

Obecnie rekompensata 40 euro od każdej faktury i pozostałe, przysługuje bez względu na to, czy wierzyciel wysłał wcześniej do dłużnika wezwanie do zapłaty zaległej faktury. Podobnie domaganie się przez wierzyciela od dłużnika zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie w płatności nie pozbawia go prawa do dochodzenia kwoty rekompensaty w ustawowej wysokości nie niższej niż 40 euro od każdej faktury.

 

Czy rekompensata 40 euro należna jest od każdej faktury z osobna, czy od wielu faktur łącznie?


Rekompensata za nieterminową płatność przysługuje od każdej nieopłaconej w terminie faktury z osobna. W sytuacji w której umowa przewiduje spełnienie wierzytelności w częściach, rekompensata 40 euro od każdej faktury lub wyższa w zależności od wysokości zaległego świadczenia, przysługuje wierzycielowi odrębnie dla każdej niezapłaconej części.

 

Jak bronić się przed zapłatą rekompensaty 40 euro za niezapłaconą fakturę?


Główną bronią przed nierzetelnymi kontrahentami, którzy wykorzystują rekompensatę czyniąc z niej dodatkowe źródło dochodu jest treść art. 5 Kodeksu cywilnego, który zakazuje czynienia użytku z prawa, które jest sprzeczne z jego społeczno-gospodarczym przeznaczeniem i jest wbrew obowiązującym zasadom współżycia społecznego. Możemy z niego skorzystać w sytuacji, gdy opóźnienie w płatności jest stosunkowo niewielkie lub nie wynika z naszej winy.
Ponadto, należy pamiętać o terminie przedawnienia rekompensaty za nieterminowe płatności i w sytuacji przekroczenia terminu 3 letniego od daty wymagalności faktury o konieczności zgłoszenia zarzut przedawnienia roszczenia.

 

 

najnowsze wpisy
blog
Slider
blog
najnowsze wpisy
Slider
 • Default
 • Title
 • Date
 • Random