Blog

dług do zapłaty Wrocław

Opóźnienia w płatności faktur przez kontrahentów znane są każdemu przedsiębiorcy. Brak terminowej zapłaty może wynikać z utraty płynności finansowej naszego klienta lub jego świadomych działań.

Niezależnie od przyczyny opóźnienia w płatności faktur wierzyciel dbając o swoje interesy winien po upływie terminu płatności faktury podjąć odpowiednie działania w zakresie odzyskania swoich należności.

Przedsądowe wezwanie do zapłaty długu to pierwszy polubowny krok w kierunku odzyskania swoich wierzytelności przed wystąpieniem do sądu z pozwem o zapłatę.

 

 

Kiedy należy przygotować wezwanie do zapłaty długu?

 

W sytuacji w której Strony umowy nie określiły terminu zapłaty, wezwanie do zapłaty jest warunkiem koniecznym otrzymania wynagrodzenia. W wezwaniu do zapłaty należy wskazać termin zapłaty, który nie został wcześniej określony. W sytuacji w której mimo określenia terminu zapłaty nie otrzymamy wynagrodzenia we wskazanym w wezwaniu do zapłaty terminie możemy wystosować do dłużnika drugie, tym razem przedsądowe wezwanie do zapłaty długu.

Ponadto niektóre przepisy kodeksu postępowania cywilnego w niektórych sytuacjach obligują nas do wysłania przedsądowego wezwania do zapłaty przed wystąpieniem na drogę postępowania sądowego.

Pierwszy przypadek ma miejsce, gdy chcemy skorzystać z elektronicznego postępowania upominawczego o zapłatę, wówczas przygotowując pozew na odpowiednim formularzu musimy wskazać sądowi, że podjęliśmy próbę polubownego rozwiązania sporu.

Drugi taki przypadek dotyczy składania pozwu o zapłatę w trybie zwykłym, wówczas w treści pozwu o zapłatę należy wskazać, czy strony podjęły próbę mediacji lub w inny polubowny sposób próbowały dojść do porozumienia w zakresie uregulowania płatności. Jednym z takich polubownych prób rozwiązania sporu jest właśnie wezwanie do zapłaty.

 

Czy warto wysłać przedsądowe wezwanie do zapłaty długu?

 

Odpowiedź brzmi tak, przedsądowe wezwanie do zapłaty jest pierwszym krokiem do odzyskania należnych nam pieniędzy. Dzięki wezwaniu do zapłaty możemy uzyskać:

  • natychmiastową zapłatą zaległych należności bez konieczności inicjowania sporu sądowego;
  • uznanie długu przez dłużnika oraz przerwanie biegu przedawnienia roszczenia pienieżnego;
  • zapłatę długu przedawnionego - potwierdzenie aktualności danych korespondencyjnych dłużnika;
  • naliczenie rosnących odsetek od kwoty głównej zaległości.

Wezwanie do zapłaty bardzo często jest przygotowywane przez prawnika: adwokata lub radcę prawnego oraz opatrzone jego podpisem. Taki dokumet zawiera nie tylko wszytkie niezbędne informacje, ale równiez zapowiedź skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego w przypadku braku terminowej zapłaty. 

najnowsze wpisy
blog
Slider
blog
najnowsze wpisy
Slider
  • Default
  • Title
  • Date
  • Random