Blog

Rodzice posiadający pełnię władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem w sprawach istotnych dla dziecka powinni decydować wspólnie. W sytuacji w której rodzice nie potrafią podjąć zgodnej decyzji rozstrzyga sąd opiekuńczy. W sprawach mniej istotnych, każdy z rodziców może decydować samodzielnie, bez uzyskania zgody drugiego rodzica. Co w sytuacji, kiedy jeden z rodziców, chce zabrać dziecko na dłuższy wyjazd wakacyny za granice?

 

Kiedy można wywieźć dziecko za granicę bez zgody drugiego rodzica?

Wyjazd dziecka za granicę, czy to na pobyt stały, czy tez czasowy w celach wakacyjnych zaliczany jest w praktyce przez sądy do kategorii spraw istotnych, co tym samym oznacza, że wymaga zgody obydwojga rodziców. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia z 6.03.1985 r. w sprawie III CRN 19/85 - " wyjazd dziecka za granicę w celu spędzenia tam wakacji, jako należący do istotnych spraw dziecka wymaga zgody obojga rodziców, wykonujących władzę rodzicielską, a w braku takiej zgody orzeczenia sądu opiekuńczego".

Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje również wyjątki od zasady współdecydowania rodziców o wyjazdach zagranicznych dziecka. Jeden z rodziców może wyjechać z dzieckiem za granicę bez zgody drugiego rodzica w sytuacji, gdy drugi rodzic został na mocy postanowienia sądu polskiego:

  • pozbawiony władzy rodzicielskiej na dzieckiem,
  • władza rodzicielska na dzieckiem została mu ograniczona,
  • władza rodzicielska nad dzieckiem została zawieszona;

W skutek toczących się między rodzicami spraw rodzinnych, takich jak: rozwód, separacja, ustalenie ojcostwa, pozbawienia władzy rodzicielskiej, sąd w orzeczeniu kończącym postępowanie może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem jednemu z rodziców, ograniczając jej wykonywanie drugiemu z nich do realizowania obowiązków i uprawnień, przyznanych przez sąd. W sytuacji w której sąd ograniczając władzę rodzicielską jednemu rodzicowi nie przyzna uprawienia do współdecydowania o miejscu zamieszkania dziecka, uprawienie do podejmowania decyzji w tym zakresie będzie posiadał rodzic, któremu sąd przyznał pełną władzę rodzicielską nad dzieckiem.

 

Kiedy zgoda drugiego rodzica na wyjazd dziecka za granicę jest potrzeba?


Zgoda drugiego rodzica na wyjazd dziecka za granicę jest potrzebna we wszystkich innych przypadkach, które zostały wyżej wymienione. Oznacza to, że zgoda rodzica na wyjazd dziecka za granicę jest potrzeba w każdym przypadku, gdy drugi z rodziców posiada władzę rodzicielską lub został na mocy sądu upoważniony do współdecydowania o miejscu zamieszkania lub pobytu dziecka.

 

W jaki sposób legalnie, bez zgody drugiego rodzica wywieźć dziecko za granicę?

Zasadą jest porozumienie rodziców oraz wspólna zgoda na wyjazd dziecka za granicę na pobyt stały lub tymczasowy. W przypadku braku zgody drugiego rodzica oraz braku kompromisu, konieczne jest wystąpienie do sądu rodzinnego o wydanie zastępczej zgody na wyjazd dziecka za granice. Orzeczenie sądu wydane w takiej sprawie zastępuje zgodę drugiego rodzica.

O udzielenie zgody na ywajzd dziecka za gracnię może wystąpić rodzić, wobec którego nie orzeczono pozbawienia ani zawieszenia władzy rodzicielskiej. Sądem właściwym do rozpatrzenia takiego wniosku jest sąd rejonowy w którego okręgu którego dziecko mieszka.

W sytuacji, w której rodzice osiągają porozumienie w kwestii wyjazdu zagranicznego dziecka, ze względów dowodowych w ewentualnym postępowaniu o powrót dziecka opartym na Konwencji haskiej z 1980 r. wskazane byłoby uzyskanie zgody drugiego rodzica w formie pisemnej. W sporządzeniu takiej zgody przydatna może być pomoc polskiego adwokata.

Adwokat z Wrocławia - Agnieszka Duży wraz z zespołem prawników, świadczy pomoc w zakresie przygotowania stosownych dokumentów, w tym wniosków sądowych o wyrażenie przez sąd zastępczej zgody na wyjazd dziecka za granicę.