Blog

Ograniczenie/pozbawienie władzy rodzicielskiej - prawo rodzinne

Władza rodzicielska to prawa i obowiązki rodziców względem dziecka, które mają na celu zapewnienie dziecku należytej pieczy i ochronę jego interesów. Władza rodzicielska przysługuje rodzicom od daty urodzenia się dziecka lub jego uznania i daje im prawo do podejmowania wszystkich decyzji związanych z dzieckiem. W sytuacji w której władza rodzicielska jest wykonywana w niewłaściwy sposób, instytucje państwowe mogą interweniować doprowadzając do ograniczenia, zawieszenia lub całkowitego pozbawienia rodziców lub jednego z nich władzy rodzicielskiej.

 

 

 

 

 

Różnice między ograniczeniem a pozbawieniem władzy rodzicielskiej

 

Pozbawienie władzy rodzicielskiej od jej ograniczenia różni się tym, że rodzic pozbawiony tej władzy nie ma prawa podejmować decyzji w sprawie dziecka, podczas gdy ograniczenie władzy rodzicielskiej powoduje zawężenie zakresu podejmowanych decyzji w sprawie dziecka do tych najistotniejszych.

 

Kto może złożyć wniosek o pozbawienie lub ograniczenie praw rodzicielskich?

 

Władza rodzicielska może zostać ograniczona po przeprowadzeniu postępowania sądowego. Zainicjowanie sprawy o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej jest możliwe na dwa sposoby:

 • na wniosek jednego z rodziców;
 • na skutek zawiadomienia sądu rodzinnego przez inne instytucje, np. policję, pracowników MOPs, szkołę.

 

Powody ograniczenia oraz pozbawienia władzy rodzicielskiej

 

Ograniczenie władzy rodzicielskiej najczęściej ma miejsce, kiedy rodzice żyją w rozłączeniu, bądź są ze sobą na tyle skonfliktowani, że nie są w stanie wspólnie wykonywać władzy rodzicielskiej i decydować o sprawach dziecka. Jeśli rodzice nie są w stanie współpracować ze sobą i to negatywnie odbija się na zdrowiu i życiu dziecka wówczas, sąd może ograniczyć władzę rodzicielską temu rodzicowi, który swoje obowiązki rodzicielskie zaniedbuje. Ponadto, często podczas sprawy rozwodowej sąd ustala, czy wzajemne stosunki małżonków dają gwarancję właściwego wykonywania władzy rodzicielskiej nad dziećmi.

Jako adwokat rodzinny (Wrocław) wielokrotnie mogłam zaobserwować rozstrzygnięcia sądu, który orzekał o ograniczeniu władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców do współdecydowania w istotnych sprawach dziecka, jeśli po rozwodzie rodzice mieliby zamieszkiwać daleko od siebie, a ich wzajemna komunikacja pozostawia wiele do życzenia. Orzekając w tym zakresie sąd ma na uwadze przede wszystkim dobro dziecka. Oceniając sytuację rodzinną dziecka, sąd bierze pod uwagę, w jaki sposób rodzice do tej pory kontaktowali się w sprawach dziecka, czy potrafią się porozumieć w tym zakresie. Jeśli rokowania na przyszłość są dobre, sąd może pozostawić władzę rodzicielską obydwojgu rodzicom, pozostawiając ich przy  wszystkich prawach i obowiązkach względem dzieci.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej jest najdalej idącym instrumentem prawnym ingerującym we władzę rodzicielską. Pozbawienie władzy rodzicielskiej następuje w sytuacji, kiedy jeden z rodziców lub obydwoje:

 • nadużywają władzy rodzicielskiej;
 • rażąco zaniedbują swoje rodzicielskie obowiązki względem dziecka;
 • mimo udzielonej pomocy, nie zmieniając swojego postępowania które doprowadziło do umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej;

Ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej nie jest dożywotnie i można wnosić o jej przywrócenie w sytuacji, w której zmienią się okoliczności i ustaną powody dla których władza rodzicielska została ograniczona lub zabrana. 

 

 Zaniedbywanie obowiązków rodzicielskich - postępowanie

 

W niektórych sytuacjach, gdy dobro dziecka jest zagrożone przez niewłaściwe zachowanie się rodziców, sąd zgodnie z art.109 Kodeksu rodzinnego może wydać konkretne zarządzenia, które mają na celu zapewnić dzieciom bezpieczeństwo i należyta opiekę. Sąd może w szczególności:

 • zobowiązać rodziców oraz małoletniego do określonego postępowania, w szczególności do pracy z asystentem rodziny, realizowania innych form pracy z rodziną, skierować małoletniego do placówki wsparcia dziennego, określonych w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej lub skierować rodziców do placówki albo specjalisty zajmujących się terapią rodzinną, poradnictwem lub świadczących rodzinie inną stosowną pomoc z jednoczesnym wskazaniem sposobu kontroli wykonania wydanych zarządzeń;
 • określić, jakie czynności nie mogą być przez rodziców dokonywane bez zezwolenia sądu, albo poddać rodziców innym ograniczeniom, jakim podlega opiekun;
 • poddać wykonywanie władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora sądowego;
 • skierować małoletniego do organizacji lub instytucji powołanej do przygotowania zawodowego albo do innej placówki sprawującej częściową pieczę nad dziećmi;
 • zarządzić umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo w instytucjonalnej pieczy zastępczej albo powierzyć tymczasowo pełnienie funkcji rodziny zastępczej małżonkom lub osobie, niespełniającym warunków dotyczących rodzin zastępczych, w zakresie niezbędnych szkoleń, określonych w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej albo zarządzić umieszczenie małoletniego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej.

 

Jak wygląda postępowanie o ograniczenie / pozbawienie władzy rodzicielskiej?

 

Ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej jest możliwe po przeprowadzeniu postępowania sądowego. Ograniczenie władzy rodzicielskiej często następuje w sprawie rozwodowej lub w osobnym postępowaniu przed sądem rodzinnym, zainicjowanym w tym celu. Rozpoczęcie  sprawy sądowej może nastąpić na skutek działania jednego z rodziców lub z urzędu, jeśli zajdzie podejrzenie, że dany rodzic nie jest w stanie sprostać obowiązkom rodzicielskim. Sąd przeprowadza postępowanie dowodowe, przesłuchuje świadków, powołuje biegłych psychologów lub psychiatrów, itp. Wydając rozstrzygnięcie Sąd zawsze kieruje się dobrem i interesem dziecka. Uwzględnienie interesu rodziców lub jednego z nich kosztem dziecka nie jest możliwe w sprawie o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej.

 

Ile trwa sprawa o ograniczenie władzy rodzicielskiej? 

 

Czas trwania sprawy sądowej zależy od stopnia zaangażowania stron, ilości przesłuchiwanych świadków i opinii biegłych. Zazwyczaj trwa od kilku do kilkunastu miesięcy.

 

Alimenty a pozbawienie władzy rodzicielskiej

 

Często rodzice są zdania, że pozbawienie władzy rodzicielskiej wpływa na obowiązek alimentacyjny. Nic bardziej mylnego, ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej nie ma wpływu na zobowiązania alimentacyjne. Niezależnie od tego czy rodzicom przysługuje pełnia władzy rodzicielskiej czy jest ona ograniczona, ciąży na nich obowiązek utrzymania i wychowania dziecka. Rodzice bez względu na sposób wykonywania władzy rodzicielskiej lub jej brak zobowiązani są do świadczeń alimentacyjnych na rzecz swoich dzieci. Podobnie sytuacja wygląda w zakresie kontaktów rodzica z dzieckiem. 

 

Potrzebujesz pomocy adwokata rodzinnego?

 

Zastanawiasz się nad możliwością pozbawienia lub ograniczenia władzy rodzicielskiej drugiemu rodzicowi i potrzebujesz pomocy prawnika? Bądź też zostałeś wezwany do sądu pod groźbą utraty władzy rodzicielskiej nad dzieckiem i poszukujesz pełnomocnika, który będzie Ci towarzyszył podczas sprawy sądowej?  Kancelaria Adwokacka Agnieszka Duży specjalizuje się w sprawach rodzinnych, w szczególności w sprawach o ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej. Jako adwokat rodzinny z Wrocławia i okolic świadczę pomoc prawną w zakresie reprezentacji przed sądem, jak również udzielam porad prawnych online w sprawach rodzinnych. Zapraszam do kontaktu.

blog
najnowsze wpisy
Slider
najnowsze wpisy
blog
Slider
 • Default
 • Title
 • Date
 • Random
 • Śmierć bliskiej osoby jest trudnym, bolesnym doświadczeniem. Niestety, już w okresie żałoby trzeba zmierzyć się z szeregiem formalności, między innymi uregulować sprawy spadkowe . Procedura ta często jest skomplikowana, np. w

  Więcej
 • Wiele małżeństw, które żyją w separacji faktycznej lub rozłączeniu, z rozmaitych względów, np. światopoglądowych, nie decyduje się na rozwód. Taki stan rzeczy często pociąga za sobą niewygodne konsekwencje – na przykład

  Więcej
 • Globalizacja idąca w parze z dynamicznym rozwojem technologii informatycznych sprawia, że coraz powszechniejsze staje się zawieranie umów przez internet. Przeniesienie tej sfery działalności do sieci pozwala usprawnić dotychczasowy, żmudny proces

  Więcej