Blog

Zgoda sądu na zawarcie małżeństwa z cudzoziemcem

Osoba, która planuje zawrzeć związek małżeński w Polsce jest zobowiązana przedłożyć lub  przestawić w Urzędzie Stanu Cywilnego wymagane przez prawo dokumenty. Obowiązek ten dotyczy również osób chcących wziąć ślub z cudzoziemcem.  

 

 

W Polsce każdego roku przybywa małżeństw z cudzoziemcami. Szacuje się, że liczba małżeństw zagranicznych stale rośnie i oscyluje na poziomie 10 tysięcy rocznie. Często pada pytanie, czy zgoda sądu na ślub z cudzoziemcem jest wymagana? Zawarcie małżeństwa z obcokrajowcem wymaga przede wszystkim złożenia odpowiednich dokumentów w Urzędzie Stanu Cywilnego. Formalności cudzoziemca rozpoczynają się w urzędzie stanu cywilnego, właściwego dla miejsca zamieszkania jednego z przyszłych małżonków. Należy pamiętać, że przygotowanie dokumentów potrzebnych do ślubu wymaga nieco więcej czasu, aniżeli w standardowej procedurze w której wymagane jest, aby od daty złożenia kompletnych dokumentów w urzędzie stanu cywilnego minął przynajmniej miesiąc. Ceremonia małżeństwa może zostać zawarty w budynku urzędu stanu cywilnego lub w innym miejscu. Jeśli planowany jest ślub kościelny należy udać się do kancelarii parafialnej i skonsultować z księdzem wszystkie konieczne dokumenty do zawarcia małżeństwa. Konkordatowy ślub z obcokrajowcem będzie miał takie same skutki jak ślub cywilny. W sytuacji, w której jeden z przyszłych małżonków nie włada biegle językiem polskim, koniecznie będzie trzeba zadbać o obecność tłumacza podczas złożenia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

 

Warunki zawarcia małżeństwa. Jakie dokumenty do zawarcia małżeństwa z cudzoziemcem są niezbędne?

 

Jakie są wymogi prawa dotyczące zawarcia małżeństwa z obcokrajowcem? Przepisy dotyczące ślubu - prawo o aktach stanu cywilnego obligują przyszłych małżonków do złożenia najpóźniej na miesiąc i jeden dzień przed planowaną uroczystością wszystkich niezbędnych dokumentów w Urzędzie Stanu Cywilnego. Oprócz złożenia oświadczeń i standardowych dokumentów, składanych przy każdym ślubie w przypadku ślubu z obcokrajowcem kodeks rodzinny wymienia:

 • dokumenty tożsamości: ważny paszport i karta pobytu partnera,
 • dokument potwierdzający brak przeszkód prawnych do zawarcia związku małżeńskiego,
 • pisemne zapewnienie o braku wiedzy o przeszkodach zawarcia małżeństwa,
 • odpis skrócony aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem uwierzytelnionym przez tłumacza przysięgłego w języku polskim,
 • dokument potwierdzający stan cywilny, w przypadku osób po rozwodzie również potwierdzenie nieistnienia małżeństwa: odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu lub unieważnieniu, a w przypadku wdowców skrócony odpis aktu zgonu współmałżonka.

Wymagane przez prawo o aktach stanu cywilnego dokumenty, to przede wszystkim dokumenty tożsamości. Ponadto w sytuacji, gdy zawarcie ślubu następuje przez osobę, która już wcześniej zawierała małżeństwo, konieczne będzie złożenie dokumentów potwierdzających zarówno fakt zawarcia tego małżeństwa (odpis aktu małżeństwa), jak potwierdzenie nieistnienia małżeństwa (prawomocne postanowienie sądu o rozwodzie).

Po ich złożeniu kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje dokument stwierdzający brak przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego. Zaświadczenie jest ważne przez 6 miesięcy od daty jego wydania. W tym czasie para może swobodnie zawrzeć ślub cywilny bądź ślub konkordatowy.

 

Jakie dokumenty są potrzebne do zawarcia małżeństwa z cudzoziemcem?

 

Wśród wymaganych przez prawo dokumentów warunkujących ślub z cudzoziemcem, jest przedstawienie przez cudzoziemca dokumentów potwierdzających jego tożsamość, takich jak dowód osobisty, paszport i zagraniczny lub polski akt urodzenia. Ponadto w sytuacji, gdy zawarcie ślubu następuje przez osobę, która już wcześniej zawierała małżeństwo, konieczne będzie złożenie dokumentów potwierdzających zarówno fakt zawarcia tego małżeństwa, jak i jego ustania lub unieważnienia

Cudzoziemiec pragnący wziąć ślub w Polsce dodatkowo zobowiązany jest do przedstawienia dokumentu – zaświadczenia wydanego przez organ państwowy kraju z którego pochodzi, że zgodnie z prawem tego kraju może zawrzeć małżeństwo

 

Zezwolenie Sądu na zawarcie małżeństwa z cudzoziemcem - kiedy jest potrzebna?

 

Jak zdobyć dokumenty wymagane do ślubu? Często dochodzi do sytuacji, w której osoba planująca ślub napotyka na trudne do przezwyciężenia przeszkody w zdobyciu dokumentów niezbędnych do zawarcia małżeństwa. Trudności w pozyskaniu dokumentów wynikają zazwyczaj z prostych przyczyn, np. z tego powodu, że w kraju pochodzenia obcokrajowca, organy państwowe nie wydają wymaganych przez Polski Urząd Stanu Cywilnego dokumentów, lub wydają je w formie, której polskie urzędy nie akceptują. Z punktu widzenia polskiego prawa są to jednak dokumenty potrzebne do ślubu i mogą wykluczyć możliwość zawarcia małżeństwa.. W takiej sytuacji jedynym rozwiązaniem będzie zwrócenie się obywatela państwa obcego do Sądu z wnioskiem o wydanie pozwolenia na ślub z cudzoziemcem bez obowiązku przedstawienia trudnego do zdobycia dokumentu. W praktyce oznacza to zwolnienie przez Sąd cudzoziemca z obowiązku złożenia dokumentu wymaganego do zawarcia małżeństwa do Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Polsce.

 

Jaki Sąd będzie właściwy do rozpatrzenia wniosku o ślub z obcokrajowcem bez kompletu dokumentów?

 

W sytuacji w której przyszły małżonek nie jest w stanie z obiektywnych powodów zdobyć wymaganych dokumentów, może zwrócić się do Sądu rodzinnego z odpowiednim wnioskiem o zwolnienie go przez Sąd z obowiązku przedstawienia dokumentu potrzebnego do zawarcia Ślubu w Polsce. Sądem właściwym, który będzie rozpatrywał wniosek o pozwolenie na ślub z cudzoziemcem bez wszystkich wymaganych dokumentów będzie zazwyczaj Sąd Rejonowy odpowiedni dla miejsca zamieszkania lub pobytu cudzoziemca.

 

Ślub z Ukraińcem/ ślub z Ukrainką. Jakie zaświadczenie niezbędne do ślubu?

 

W przypadku osoby, która jest obywatelem innego kraju, np. jeśli zamierzmy zawrzeć ślub z Ukraińcem/ ślub z Ukrainką dodatkowo będzie ona zobowiązana do przedstawienia w urzędzie stanu cywilnego – zaświadczenia wydanego przez organ państwowy kraju z którego pochodzi, które potwierdzi, że zgodnie z prawem tego kraju może zawrzeć małżeństwo. Jest to zaświadczenie niezbędne do ślubu, bez którego kierownik urzędu stanu cywilnego nie będzie mógł udzielić ślubu. W sytuacji w której uzyskanie takiego zaświadczenia nie będzie możliwe, np. w przypadku obywateli Ukrainy ponieważ, prawo tego państwa nie przewiduje możliwości wydania dokumentu stwierdzającego, że dana osoba może zawrzeć małżeństwo zgodnie z prawem obowiązującym na Ukrainie. W takiej sytuacji, aby uzyskać ślub z Ukraińcem lub ślub z Ukrainką konieczne stanie się złożenie do sądu wniosku o zezwolenie sądu na zawarcie ślubu w Polsce bez wymaganych dokumentów.

 

Ślub z cudzoziemcem, a przyznanie obywatelstwa polskiego po ślubie

 

Zawarcie małżeństwa z obywatelem Polski nie powoduje automatycznego nabycia obywatelstwa polskiego przez obywatela obcego kraju. Zarówno obywatel Polski, jak i cudzoziemiec zachowują swoje dotychczasowe obywatelstwa. Cudzoziemiec może ubiegać się o obywatelstwo polskie po ślubie, ale musi spełnić określone warunki. Jednym z takich warunków jest pozostawanie w związku małżeńskim i zamieszkiwanie w Polsce przez określony czas oraz znajomość języka polskiego. Jeśli obywatel Polski chciałby uzyskać obywatelstwo cudzoziemca, czyli kraju swojego przyszłego małżonka, musi spełnić wymagania tego kraju.

Zawarcie małżeństwa z obywatelem Polski to pierwszy krok do uzyskania obywatelstwa polskiego przez obcokrajowca. Kolejne kroki obejmują uzyskanie zezwolenia na pobyt stały, złożenie wniosku o przyznanie obywatelstwa oraz ślubowanie. Warto skonsultować się z adwokatem, aby uzyskać szczegółowe informacje i wsparcie w procesie ubiegania się o obywatelstwo.

Obcokrajowiec, który zawarł ślub z Polką lub Polakiem, może złożyć wniosek o uznanie go za obywatela polskiego. Zanim jednak to zrobi, musi uzyskać zezwolenie na pobyt stały spełniając poniższe warunki:

 • przebywać nieprzerwanie w Polsce co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub prawa stałego pobytu,
 • pozostawać co najmniej od 3 lat w małżeństwie zawartym z obywatelem polskim lub nie posiadać żadnego obywatelstwa,

Wniosek o zezwolenie na pobyt stały, należy złożyć do wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania w Polsce. Wniosek ten wymaga przedstawienia różnych dokumentów, w tym dowodu zawarcia małżeństwa i dowodu pobytu w Polsce. Po uzyskaniu zezwolenia na pobyt stały i spełnieniu warunków dotyczących długości małżeństwa z obcokrajowcem i pobytu, można ubiegać się o obywatelstwo polskie. Cudzoziemiec musi również wykazać się znajomością języka polskiego na poziomie B1, potwierdzona odpowiednim certyfikatem. Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego również należy złożyć do wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub do Prezydenta RP. Postępowanie o nadanie obywatelstwa może trwać kilka miesięcy lub kilka lat. Wszystko zależy od indywidualnych okoliczności i kompletności złożonych dokumentów. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji o nadaniu obywatelstwa polskiego należy złożyć ślubowanie w urzędzie wojewódzkim lub konsulacie RP. Ślubowanie polega na przyrzeczeniu wierności Rzeczypospolitej Polskiej oraz przestrzegania polskiego prawa.

 

Pomoc adwokata w sprawach związanych z zawarciem ślubu przez cudzoziemca

 

Pomoc prawna adwokata specjalizującego się w prawie rodzinnym oraz sprawach związanych z zawieraniem małżeństw przez cudzoziemców w Polsce może polegać na udzieleniu porady prawnej, przygotowaniu odpowiedniego wniosku do sądu lub pełnej reprezentacji w sądzie. Adwokat rodzinny we Wrocławiu Agnieszka Duży pomaga w sprawach z zakresu prawa rodzinnego. W przypadku jakichkolwiek problemów prawnych, adwokat będzie w stanie doradzić, jak je rozwiązać. Adwokat może pośredniczyć w kontaktach z urzędami stanu cywilnego, ambasadami oraz innymi instytucjami, które mogą być zaangażowane w proces uzyskiwania ślubu. Pomoże to znacznie uprościć i przyspieszyć proces zawierania małżeństwa z cudzoziemcem, minimalizując ryzyko popełnienia błędów formalnych i prawnych.

blog
najnowsze wpisy
Slider
najnowsze wpisy
blog
Slider
 • Default
 • Title
 • Date
 • Random
 • Śmierć bliskiej osoby jest trudnym, bolesnym doświadczeniem. Niestety, już w okresie żałoby trzeba zmierzyć się z szeregiem formalności, między innymi uregulować sprawy spadkowe . Procedura ta często jest skomplikowana, np. w

  Więcej
 • Wiele małżeństw, które żyją w separacji faktycznej lub rozłączeniu, z rozmaitych względów, np. światopoglądowych, nie decyduje się na rozwód. Taki stan rzeczy często pociąga za sobą niewygodne konsekwencje – na przykład

  Więcej
 • Globalizacja idąca w parze z dynamicznym rozwojem technologii informatycznych sprawia, że coraz powszechniejsze staje się zawieranie umów przez internet. Przeniesienie tej sfery działalności do sieci pozwala usprawnić dotychczasowy, żmudny proces

  Więcej