Alimenty - w jakiej wysokości przysługują? Od kogo możemy domagać się zasądzenia alimentów? Wszystkie te pytania pojawiają się w momencie przygotowywania pozwu o alimenty oraz podejmowania decyzji o ich sądowych przyznaniu osobie uprawnionej. Adwokat Agnieszka Duży z Wrocławia prowadzi sprawy o alimenty przed sądami wszystkich instancji we Wrocławiu, pomaga klientom skonstruować pozew o alimenty do sądu oraz skompletować potrzebne dowody.

 

Alimenty dla dziecka

Dziecko może domagać się zasądzenia alimentów od swoich rodziców do czasu osiągnięcia pełnoletniości lub 26 roku życia, jeżeli jeszcze się uczy i nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Uprawnienie do żądania alimentów zachowuje również dziecko pełnoletnie, które ze względu na swój stan zdrowia lub inne niezawinione przyczyny nie może samodzielnie się utrzymać i pozostaje w niedostatku. Jeżeli rodzice lub jeden z nich nie są w stanie sprostać swojemu obowiązkowi alimentacyjnemu i go nie wykonują, wówczas dziecko może wystąpić z pozwem o zasądzenie alimentów od dziadków ze strony rodzica, który tych alimentów nie realizuje. Warunkiem powodzenia jest jednak pozostawanie przez dziecko w niedostatku i niemożność zaspokojenia swoich podstawowych potrzeb. Jeżeli znajdują się Państwo w takiej sytuacji, zapraszam do kontaktu. Prowadzę sprawy alimentacyjne we Wrocławiu obejmujące ubieganie się o alimenty przez dziecko:

 • niepełnoletnie, które jest reprezentowane przez rodziców,
 • pełnoletnie, do 26-go roku życia, które się uczy,
 • pełnoletnie, które nie jest w stanie się samodzielnie utrzymać ze względu na stan zdrowia.

 

Alimenty dla małżonka - adwokat z Wrocławia podpowie, kiedy można się o nie ubiegać?

Małżonek pozostający w związku małżeńskim, który bez swojej winy nie posiada środków do życia i zaspokajania podstawowych potrzeb rodziny, może domagać się zasądzenia od małżonka alimentów zarówno dla siebie, jak i małoletnich dzieci.

Małżonek rozwiedziony może domagać się zasądzenia alimentów zarówno od obecnego, jak i byłego męża. Najlepiej, by dobry adwokat specjalizujący się we wnioskowaniu o alimenty, zajął się skonstruowaniem pozwu i jego uzasadnienia.

Jeżeli nie jest wyłącznie winny rozkładu pożycia małżeńskiego, może domagać się od byłego małżonka zasądzenia alimentów w okresie 5 lat od daty orzeczenia rozwodu, jeżeli pozostaje w niedostatku.

Jeżeli rozwód nastąpił z wyłącznej winy byłego współmałżonka, może domagać się zasądzenia alimentów od byłego małżonka, jeżeli rozwód pociągnął za sobą istotne pogorszenie jego sytuacji materialnej, bez względu na to, kiedy nastąpił rozwód.

 

Alimenty dla innych członków rodziny

Co do zasady sądy we Wrocławiu rozpatrują sprawy o alimenty dla dzieci lub małżonków (również byłych). W praktyce adwokat może także reprezentować klienta, który domaga się alimentów od dzieci, wnuków czy rodzeństwa.

Rodzice mogą domagać się zasądzenia alimentów od swoich dzieci, jeżeli pozostają w niedostatku. Jeżeli dzieci nie dysponują wystarczającymi środkami finansowych, pozew o zasądzenie alimentów może zostać skierowany w dalszej kolejności do wnuków.

Rodzeństwo, jeżeli pozostaje w niedostatku bez swojej winy, może domagać się zasądzenia alimentów od rodzeństwa, jeżeli bliżsi krewni, tj. małżonek i krewni w linii prostej, nie są w stanie spełnić obowiązku alimentacyjnego wobec uprawnionego.

W wielu przypadkach przesłanką obowiązku alimentacyjnego jest pozostawanie osoby uprawnionej w niedostatku. Osoba znajdująca się w niedostatku według orzecznictwa i doktryny:

„W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się, iż w stanie niedostatku pozostaje osoba, która nie może własnymi siłami samodzielnie zaspokoić swoich usprawiedliwionych, podstawowych potrzeb. Są to np. potrzeby mieszkaniowe, potrzeby związane z pożywieniem, z ubraniem, a także potrzeby zdrowotne.” - wyrok Sądu Rejonowego dla Wrocławia -Fabrycznej we Wrocławiu z dnia 29 stycznia 2014 r. (III RC 216/13)".

„Za znajdujące się w niedostatku należy zatem uważać osoby, które nie mogą własnymi siłami zaspokoić usprawiedliwionych potrzeb, nie posiadają własnych środków w postaci wynagrodzenia za pracę, emerytury czy renty ani też dochodów z własnego majątku.” - pkt III Uchwały Pełnego Składu Izby Cywilnej i Administracyjnej Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 1987 r."

„W niedostatku pozostaje nie tylko taki uprawniony, który nie dysponuje żadnymi środkami utrzymania, ale także taki, którego usprawiedliwione potrzeby nie są w pełni zaspokojone”. - wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 20 stycznia 2000 roku (I CKN 1187/99)".

 

Pomoc prawnika w zakresie ustalania wysokości alimentów

Ustalając wysokość alimentów, sąd bierze pod uwagę usprawiedliwione potrzeby dziecka oraz możliwości majątkowe i zarobkowe rodziców. Dlatego też warto, by sprawy alimentacyjna prowadził doświadczony adwokat z Wrocławia, który podpowie, jak udowodnić uzasadnione potrzeby dziecka, jakie dowody skompletować, jakich świadków powołać.

Usprawiedliwione potrzeby dziecka są rozpatrywane stosownie do jego wieku, rozwoju, zainteresowań i adekwatnie do stopy życiowej, na jakiej żyją jego rodzice. W koszty utrzymania dziecka należy wliczyć wydatki na:

 • wyżywienie,
 • ubrania,
 • pomoce szkolne,
 • zajęcia dodatkowe i korepetycje,
 • wyjazdy na obozy i wycieczki rekreacyjne,
 • leczenie,
 • środki czystości,
 • opłaty mieszkaniowe (częściowo).

Możliwości majątkowe i zarobkowe rodzica pozwanego o alimenty Sąd rozpatruje nie tylko przez pryzmat dochodów, jakie uzyskuje, ale również przez pryzmat potencjalnych zarobków, jakie mógłby uzyskać pozwany rodzic, gdyby wykorzystywał w pełni swoje kwalifikacje i talenty zawodowe.

Jako dobry adwokat prowadzący sprawy o alimenty we Wrocławiu reprezentuję zarówno osoby uprawnione do ich otrzymywania, jak i osoby zobowiązane. Pomagam uzasadnić wniosek o podwyższenie lub obniżenie alimentów, a także uwolnić się od obowiązku alimentacyjnego, na przykład w sytuacjach gdy uprawnione, pełnoletnie dziecko celowo przedłuża okres nauki, by otrzymywać środki na utrzymanie, mimo że mogłoby utrzymać się samodzielnie.

 

Alimenty na dziecko - jak napisać pozew o alimenty?

Obowiązek alimentacyjny rodziców wynika z art. 133 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. Zgodnie z tym przepisem rodzice są zobowiązani do alimentacji względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Nie ma przy tym znaczenia, czy rodzic zobowiązany do alimentacji posiada władzę rodzicielską, czy został jej pozbawiony. Jest zobowiązany do zapłaty alimentów tak długo, aż dziecko osiągnie pełnoletność i samodzielność finansową. Jeżeli jeden z rodziców nie wywiązuje się z obowiązku alimentacyjnego, wówczas rodzic wychowujący i utrzymujący dziecko może wystąpić do sądu z pozwem o zasądzenie alimentów.

Adwokat Agnieszka Duży z Wrocławia reprezentująca klientów w sprawach o alimenty pomaga skonstruować pozew, który zawiera:

 • dane dziecka i rodziców,
 • wartość przedmiotu sporu (czyli roczną sumę alimentów),
 • uzasadnienie,
 • akty potwierdzające pokrewieństwo i skrócony odpis aktu urodzenia dziecka.

W uzasadnieniu pozwu zwięźle przedstawiam sytuację finansową i dochody rodziców, a także wydatki związane z utrzymaniem dziecka. Wszystko po to, by sytuacja prawna była dla Sądu jasna i nie budziła wątpliwości. Dobry adwokat zwiększa szanse na wygraną i otrzymanie alimentów w wysokości, której uprawniony się domagał.

Pozew należy złożyć w 3 egzemplarzach w wydziale rodzinnym i nieletnich Sądu Rejonowego właściwego ze względu na miejsca zamieszkania dziecka lub rodzica pozywanego o alimenty.

Ważne! Pozew o zasądzenie alimentów zwolniony jest z opłat sądowych.

 

Pomoc adwokata w sprawie o alimenty we Wrocławiu

W kwestii ustalenia prawa do alimentów oraz obliczenia wysokości alimentów, których można domagać się przed sądem, najlepiej skorzystać z pomocy profesjonalnego adwokata rodzinnego od alimentów, który pokieruje sprawą. Kancelaria Adwokacka Agnieszki Duży we Wrocławiu świadczy usługi obejmujące sprawy rodzinne, prawo spadkowe (podział majątku spadkowego we Wrocławiu, zachowek we Wrocławiu). W ramach współpracy reprezentuję klientów przed sądami we Wrocławiu i na terenie całej Polski, przygotowuję pozwy, wnioski dowodowe, odwołania i apelacje. Dlaczego warto skorzystać z pomocy prawnika, wszczynając sprawy alimentacyjne? Ponieważ dobry adwokat od alimentów na bieżąco informuje klienta o sytuacji prawnej i podejmowanych działaniach, a także możliwych rozwiązaniach i szansach na wygraną. Zmniejsza także stres związany ze sprawą sądową. Zapraszamy do kontaktu - wraz z zespołem prawników reprezentujemy osoby uprawnione do otrzymywania oraz zobowiązane do płacenia alimentów.

Skontaktuj się z nami
Jeżeli potrzebują Państwo pomocy prawnej zapraszam do kontaktu telefonicznego lub mailowego.
Slider
Skontaktuj się z nami

Adwokat

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy prawnej zapraszam do kontaktu telefonicznego lub mailowego.
Slider