Adwokat Agnieszka Duży świadczy pomoc prawną obejmującą podział majątku małżeńskiego następujący po rozwodzie, a także podział majątku spadkowego W ramach współpracy zapewniam fachowe wsparcie, przygotowywanie pism procesowych (pozwy, wnioski i inne), reprezentuję klientów w Sądzie podczas negocjacji z byłym mężem lub żoną oraz w postępowaniu o dział spadku. Zapraszam do kontaktu klientów z Wrocławia, którzy chcą zdecydować się na rozdzielność majątkową lub podział majątku wspólnego po ustaniu stanu wspólności.

 

Ustawowa wspólność małżeńska

 

Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego powstaje między małżonkami z mocy prawa ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej. Oznacza to, że od tej pory wszystko, co małżonkowie nabędą wspólnie lub osobno, będzie należało do ich wspólnego majątku. Do póki nie nastąpi podział majątkiem wspólnym małżonkowie powinni zarządzać i dysponować wspólnie.

 

Kiedy ustaje wspólność majątkowa małżeńska?

 

Wspólność majątkowa małżeńska ustaje w przypadku:

 • orzeczenia przez sąd rozwodu lub separacji małżonków
 • zawarcia przez małżonków umowy o rozdzielności majątkowej małżeńskiej w formie aktu notarialnego lub uzyskania orzeczenia sądowego
 • ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków
 • ogłoszenia upadłości jednego z małżonków

Własny podział majątkowy w trakcie trwania ustroju wspólności majatkowej

Podział majątku wspólnego, podczas którego reprezentuję klientów z Wrocławia i okolic jako adwokat rodzinny, może nastąpić wyłącznie w przypadku gdy ustanie ustawowa wspólność majątkowa. W czasie trwania ustroju wspólności majątkowej żaden z małżonków nie może domagać się podziału majątku wspólnego przez narzucony przez siebie sposób lub rozporządzać swoim udziałem w majątku wspólnym w dowolny sposób. Dopiero na skutek ustania wspólności majątkowej małżeńskiej i dokonania podziału majątku każdy z małżonków otrzymuje swój udział w majątku wspólnym, którym może samodzielnie dysponować.

 

W jaki sposób można podzielić majątek małżeński?

 

Małżonkowie mogą podzielić swój wspólny majątek, sporządzając stosowną umowę lub złożyć do sądu wniosek o podział majątku małżeńskiego. W takim przypadku wskazana może się okazać pomoc, którą oferuje adwokat specjalizujący się w sprawach z zakresu podziału majątku małżeńskiego we Wrocławiu. W przypadku zgody co do sposobu podziału majątku wspólnego małżonkowie mogą zawrzeć umowę w formie ustnej lub pisemnej, z tym zastrzeżeniem, że w sytuacji, gdy w skład dzielonego majątku wchodzi nieruchomość, użytkowanie wieczyste lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, umowa o podział majątku małżeńskiego musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego. W innym przypadku umowa taka będzie nieważna.

 

W jaki sposób dokonać podziału majątku małżeńskiego?

 

Małżonkowie, którzy zastanawiają się, w jaki sposób dokonać podziału majątku wspólnego mogą postawić na fachowe wsparcie, którego udzieli adwokat specjalizujący się w podziale majątku małżeńskiego i sprawach rodzinnych. Fachowa wiedza pozwoli wybrać najkorzystniejszą opcję i przeprowadzić podział majątku małżeńskiego bez nadmiernych emocji. Małżonkowie mogą zdecydować się na:

 • podział przedmiotów majątkowych między małżonkami oraz ustalenie spłat i dopłat wyrównujących różnicę między wartością rzeczy otrzymanych w wyniku podziału a wartością udziału w majątku wspólnym;
 • sprzedanie przedmiotów majątkowym i podzielenie sumy uzyskanej ze sprzedaży majątku między małżonków proporcjonalnie do przysługujących im udziałów w majątku wspólnym.

 

Rozliczenie wydatków i nakładów

 

W sytuacji, w której małżonkowie w czasie trwania małżeństwa czynili wydatki wyłącznie na majątek osobisty należący do jednego z małżonków, przy podziale majątku mogą domagać się rozliczenia wydatków i nakładów poczynionych z majątku:

 • wspólnego małżonków na majątek osobisty jednego z małżonków, np. jeżeli w trakcie małżeństwa małżonkowie wyremontowali mieszkanie należące do majątku osobistego jednego z małżonków, co podwyższyło wartość tego mieszkania w chwili ustalenia wspólności;
 • osobistego jednego z małżonków na majątek wspólny, np. jeżeli mieszkanie nabyte przez małżonków po ślubie zostało zakupione z pieniędzy darowanych jednemu z małżonków przez jego rodziców.

Adwokat Agnieszka Duży

Profesjonalna pomoc w zakresie podziału majątku małżeńskiego

 

Jestem adwokatem z dużym doświadczeniem, który specjalizuje się w sprawach o podział majątku małżeńskiego oraz o ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami przed sądem we Wrocławiu. Przeprowadzam sprawy o podział majątku zarówno w postępowaniu rozwodowym, jak i w odrębnym postępowaniu przed sądem rejonowym, wszczynanym po orzeczeniu rozwodu. W ramach współpracy, jako adwokat rodzinny:

 • pomagam ustalić składniki majątku wspólnego oraz osobistego po rozwodzie,
 • doradzam najlepszy sposób podziału składników majątku,
 • przygotowuję pisma procesowe pozwy, odpowiedzi na pozwy, wnioski dowodowe),
 • reprezentuję klientów w postępowaniach o podział majątku małżeńskiego oraz podział majątku spadkowego po śmierci jednego z małżonków przed sądami wszystkich instancji,
 • uczestniczę w negocjacjach i mediacjach dotyczących podziału majątku,
 • konstruuję umowy o podziale majątku małżeńskiego oraz o rozdzielności majątkowej,
 • sugeruję, jakie wnioski dowodowe należy złożyć i jakie dokumenty i dowody należy przygotować,
 • w uzasadnionych okolicznościach występuję o ustalenie nierównych udziałów w majątku.

 

Kontakt w sprawie podziału majątku

Zapraszam do kontaktu - jako adwokat we Wrocławiu, oferuję również reprezentację klientów:

 

Skontaktuj się z nami
Jeżeli potrzebują Państwo pomocy prawnej zapraszam do kontaktu telefonicznego lub mailowego.
Slider
Skontaktuj się z nami

Adwokat

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy prawnej zapraszam do kontaktu telefonicznego lub mailowego.
Slider