Adwokat Agnieszka Duży świadczy pomoc prawną obejmującą podział majątku małżeńskiego następujący po rozwodzie, a także podział majątku spadkowego W ramach współpracy zapewniam fachowe wsparcie, przygotowywanie pism procesowych (pozwy, wnioski i inne), reprezentuję klientów w Sądzie podczas negocjacji z byłym mężem lub żoną oraz w postępowaniu o dział spadku. Zapraszam do kontaktu klientów z Wrocławia, którzy chcą zdecydować się na rozdzielność majątkową lub podział majątku wspólnego po ustaniu stanu wspólności.

 

Ustawowa wspólność małżeńska

 

Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego powstaje między małżonkami z mocy prawa ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej. Oznacza to, że od tej pory wszystko, co małżonkowie nabędą wspólnie lub osobno, będzie należało do ich wspólnego majątku. Dopóki nie nastąpi rozdzielność majątkowa i podział majątkiem wspólnym małżonkowie powinni zarządzać i dysponować nim wspólnie i w porozumieniu.

 

Kiedy ustaje wspólność majątkowa małżeńska?

 

Wspólność majątkowa małżeńska ustaje w przypadku:

 • orzeczenia przez sąd rozwodu lub separacji małżonków,
 • zawarcia przez małżonków umowy o rozdzielności majątkowej małżeńskiej w formie aktu notarialnego lub uzyskania orzeczenia sądowego,
 • ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków,
 • ogłoszenia upadłości jednego z małżonków.

 

Co wchodzi w skład majątku wspólnego?


W polskim prawie rodzinnym majątek gromadzony przez małżonków dzieli się na: wspólny majątek małżonków i majątek osobisty każdego z nich. Poniżej opisane zostały wszystkie składniki majątku , które wchodzą w skład majątku wspólnego małżonków oraz majątków osobistych. Rozróżnienie między majątkiem wspólnym, a osobistym jest kluczowe przy zarządzaniu majątkiem w trakcie małżeństwa oraz przy podziale majątku po rozwodzie. Warto wiedzieć, co wchodzi w skład każdego z tych majątków, aby móc skutecznie nimi zarządzać oraz chronić swoje interesy. W razie wątpliwości warto skonsultować się z adwokatem specjalizującym się w prawie rodzinnym, który pomoże dokładnie określić przynależność poszczególnych składników majątkowych.

Własny podział majątkowy w trakcie trwania ustroju wspólności majatkowej

Podział majątku wspólnego, podczas którego reprezentuję klientów z Wrocławia i okolic jako adwokat rodzinny, może nastąpić wyłącznie w przypadku gdy ustanie ustawowa wspólność majątkowa. W czasie trwania ustroju wspólności majątkowej żaden z małżonków nie może domagać się podziału majątku wspólnego przez narzucony przez siebie sposób lub rozporządzać swoim udziałem w majątku wspólnym w dowolny sposób. Dopiero na skutek ustania wspólności majątkowej małżeńskiej i dokonania podziału majątku każdy z małżonków otrzymuje swój udział w majątku wspólnym, którym może samodzielnie dysponować.

 

Co wchodzi w skład majątku wspólnego?

 

Do majątku wspólnego wchodzą wszystkie składniki majątkowe, które zostały nabyte w czasie trwania małżeństwa przez oboje małżonków lub przez jednego z nich, chyba że zostały one wyłączone z majątku wspólnego na mocy umowy majątkowej małżeńskiej (intercyzy) lub na podstawie przepisów prawa. Do majątku wspólnego należą przede wszystkim:

 • wypłacone wynagrodzenie za pracę oraz dochody z innej działalności gospodarczej lub zawodowej każdego małżonka,
 • dochody z majątku wspólnego małżeństwa i majątku osobistego każdego z nich. Do tych dochodów zaliczają się np. dochody z wynajmu nieruchomości, której właścicielami są obydwoje małżonkowie lub tylko jeden z nich,
 • pieniądze zgromadzone na wspólnych rachunkach bankowych lub na rachunkach indywidualnych każdego z małżonków, jeśli pieniądze te pochodzą z dochodów wspólnych,
 • środki zgromadzone na rachunkach otwartych lub pracowniczych funduszy emerytalnych każdego z małżonków,
 • kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie emerytalnym, o których mowa w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • majątek małżonków nabyty w trakcie trwania małżeństwa: nieruchomości, samochody meble, sprzęt AGD i RTV i inne cenne przedmioty.

 

Majątek osobisty każdego z małżonków

Majątek osobisty każdego z małżonków obejmuje składniki majątkowe, które nie wchodzą do majątku wspólnego, a zostały nabyte przed ślubem lub po ślubie, ale na szczególnych zasadach. Do majątku osobistego należą:

 • majątek nabyty przed ślubem: nieruchomości, samochody, oszczędności,
 • ruchomości i nieruchomości nabyte w spadku lub darowiźnie, jeśli brak jest odmiennego zastrzeżenia,
 • przedmioty majątkowe służące do wyłącznego użytku jednego z małżonków: ubrania, kosmetyki, biżuteria, sprzęt osobisty (np. laptop, telefon).
 • nagrody za osobiste osiągnięcia,
 • prawa niezbywalne przysługujące tylko jednemu z małżonków: prawa autorskie, prawa do wynalazków, patenty, jeśli nie zostały nabyte w trakcie małżeństwa, jako wynagrodzenie za pracę,
 • odszkodowanie za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia, renta, zadośćuczynienie za krzywdy osobiste,
 • wierzytelności z tytułu niewypłaconego wynagrodzenia za pracę lub innej działalności zarobkowej jednego z małżonków.
 • majątek zakupiony w zamian za inny składnik majątku osobistego małżonka, czyli np. nieruchomość zakupiona bezpośrednio za pieniądze uzyskane ze sprzedaży nieruchomości, która wcześniej należała wyłącznie do majątku osobistego tego małżonka.

 

Przygotowanie do sprawy podziału majątku wspólnego

 

Przygotowanie do sprawy o podział majątku wspólnego jest kluczowe, aby proces przebiegał sprawnie i efektywnie. Poniżej znajduje się kilka wskazówek, które pomogą w odpowiedni sposób przygotować się do sprawy o podział majątku. W pierwszej kolejności może nasuwać się pytanie, czy podział majątku w trakcie małżeństwa jest możliwy? Odpowiedź brzmi tak, podział majątku przed rozwodem jest możliwy, jeśli tylko małżonkowie uzyskali rozdzielność majątkową.

Pierwszym krokiem do rozpoczęcia formalności podziału jest zdobycie i skompletowanie odpowiednich dokumentów potwierdzających prawo własności i wartość składników majątku. Do takich dokumentów należy zaliczyć: akty notarialne, umowy darowizny, odpisy z ksiąg wieczystych, faktury, rachunki bankowe, umowy kredytowe, polisy ubezpieczeniowe, czy dowody rejestracyjne pojazdów. Kiedy już zostaną zgromadzone wszystkie potrzebne dokumenty, należy zastanowić się jaka jest rynkowa wartość składników majątku. W tym celu można skorzystać z danych dostępnych na aukcjach internetowych. W sprawach bardziej skomplikowanych, gdzie w skład majątku wspólnego wchodzą liczne nieruchomości i przedsiębiorstwa można skorzystać z usług profesjonalnych rzeczoznawców.

Jeśli już udało się ustalić skład i wartość majątku wspólnego należy ustalić strategię podziału i zastanowić się jakie składniki majątku są ważne i preferowane do przejęcia na wyłączną własność w podziale. Na tym etapie przygotowania się do sprawy o podział majątku najlepiej skorzystać już z konsultacji z adwokatem specjalizującym się w prawie rodzinnym. Adwokat pomoże ocenić obiektywnie sytuację danego klienta, wskaże jak dotrzeć do ukrytych składników majątku oraz przedstawi różne warianty podziału.

Warto również porozmawiać z byłym małżonkiem o tym jak według niego można podzielić majątek, a w kwestiach bezspornych wypracować zgodny, częściowy podział majątku. Jeśli porozumienie jest możliwe do osiągniecia, należy je spisać w formie umowy i skonsultować z adwokatem tak, aby umowa była ważna, a jej treść zgodna z prawem. W przypadku kiedy negocjacje są zbyt trudne, a porozumienie niemożliwe do osiągniecia, konieczne będzie przeprowadzenie sprawy o podział majątku w sądzie.

 

Sądowy i umowny podział majątku wspólnego małżonków

 

Podział majątku małżeńskiego może nastąpić na dwa sposoby podziału: sądowy oraz umowny. Oba te sposoby mają swoje procedury, zalety i wady. Wybór między sądowym a umownym podziałem majątku wspólnego zależy od relacji między małżonkami, ich zdolności do współpracy oraz rodzaju i wartości składników majątku do podziału. Umowny podział majątku jest zdecydowanie szybszy i mniej kosztowny, ale wymaga współpracy i porozumienia między małżonkami. Sądowy podział majątku jest natomiast nieunikniony, jeśli małżonkowie nie są w stanie wypracować porozumienia lub jeśli podział majątku wspólnego małżonków jest zbyt skomplikowany. W obu przypadkach warto zasięgnąć porady prawnej adwokata, aby zapewnić sobie należytą ochronę praw i interesów.

 

Jak wygląda sprawa o podział majątku w sądzie?

 

Procedura sądowego podziału majątku rozpoczyna się od złożenia wniosku o podział przez jednego z małżonków w sądzie rejonowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania stron. Wniosek o podział majątku powinien zawierać szczegółowy opis i wartość składników majątku, sposób podziału, informacje o kredytach oraz dowody własności poszczególnych składników majątku. Wniosek o sądowy podział majątku należy opłacić kwotą 1000 zł lub kwotą 300 zł, jeśli Strony zgłoszą zgodny projekt podziału majątku Po otrzymaniu dokumentów, Sąd przesyła wniosek o podział drugiej Stronie, aby mogła się do niego ustosunkować i wyznacza rozprawę.

Podczas sprawy o podział majątku Sąd przesłuchuje strony, świadków oraz weryfikuje przedłożone dowody. Jeśli wartość składników majątku jest sporna, Sąd może zlecić wycenę majątku biegłemu rzeczoznawcy. Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego Sąd wydaje orzeczenie, w którym dokonuje podziału majątku małżeńskiego. Orzeczenie to określa wartość majątku wspólnego oraz to, które składniki majątku przypadną poszczególnym małżonkom. Sąd może również rozliczyć nakłady majątkowe i wydatki poniesione przez jednego z małżonków na majątek wspólny lub osobisty drugiego małżonka oraz zasądzić ewentualne dopłaty.

 

Jak wygląda umowny podział majątku, czyli za porozumieniem?

 

Alternatywnym sposobem na podział majątku po rozwodzie lub separacji jest umowny podział majątku. Jeśli stronom uda się wypracować porozumienie mogą uniknąć podziału majątku w sądzie. Sposób ten nie jednak zawsze możliwy, ponieważ wymaga współpracy między małżonkami oraz zgody co do tego jak podzielić majątek. Podział majątku za porozumieniem ma to do siebie, że wieńczy go podpisanie umowy, która wymaga odpowiedniego przygotowania, aby zapewnić satysfakcjonujący i sprawiedliwy dla obu stron podział majątku wspólnego małżeństwa.

Małżonkowie mogą samodzielnie lub z pomocą adwokata i mediatorów rozpocząć negocjacje nad warunkami umowy. Jeśli uda im się dojść do porozumienia powinni sporządzić umowę o podział majątku. Podpisanie zgodnej umowy o podział majątku kończy proces podziału.

 

W jaki sposób można podzielić majątek małżeński?

 

Małżonkowie mogą podzielić swój wspólny majątek, sporządzając stosowną umowę lub złożyć do sądu wniosek o podział majątku małżeńskiego. W takim przypadku wskazana może się okazać pomoc, którą oferuje adwokat specjalizujący się w sprawach z zakresu podziału majątku małżeńskiego we Wrocławiu. W przypadku zgody co do sposobu podziału majątku wspólnego małżonkowie mogą zawrzeć umowę w formie ustnej lub pisemnej, z tym zastrzeżeniem, że w sytuacji, gdy w skład dzielonego majątku wchodzi nieruchomość, użytkowanie wieczyste lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, umowa o podział majątku małżeńskiego musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego. W innym przypadku umowa taka będzie nieważna.

 

W jaki sposób dokonać podziału majątku małżeńskiego?

 

Małżonkowie mogą podzielić swój majątek, sporządzając stosowną umowę lub złożyć do sądu wniosek o podział majątku małżeńskiego. W takim przypadku wskazana może się okazać pomoc, którą oferuje adwokat specjalizujący się w sprawach z zakresu podziału majątku małżeńskiego we Wrocławiu. W przypadku zgody co do sposobu podziału majątku wspólnego małżonkowie mogą zawrzeć umowę w formie ustnej lub pisemnej, z tym zastrzeżeniem, że w sytuacji, gdy w skład dzielonego majątku wchodzi nieruchomość, użytkowanie wieczyste lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, umowa o podział majątku małżeńskiego musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego. W innym przypadku umowa taka będzie nieważna. Małżonkowie, którzy zastanawiają się, w jaki sposób dokonać podziału majątku wspólnego mogą postawić na fachowe wsparcie, którego udzieli adwokat specjalizujący się w podziale majątku małżeńskiego i sprawach rodzinnych. Fachowa wiedza pozwoli wybrać najkorzystniejszą opcję i przeprowadzić podział majątku małżeńskiego bez nadmiernych emocji. Małżonkowie mogą zdecydować się na:

 • podział przedmiotów majątkowych między małżonkami oraz ustalenie spłat i dopłat wyrównujących różnicę między wartością rzeczy otrzymanych w wyniku podziału a wartością udziału w majątku wspólnym;
 • sprzedanie przedmiotów majątkowym i podzielenie sumy uzyskanej ze sprzedaży majątku między małżonków proporcjonalnie do przysługujących im udziałów w majątku wspólnym.

 

Samowolny podział majątkowy w trakcie trwania ustroju wspólności majątkowej. Czy podział majątku przed rozwodem jest możliwy?

 

Podział majątku wspólnego, podczas którego reprezentuję klientów z Wrocławia i okolic jako adwokat rodzinny, może nastąpić wyłącznie w przypadku gdy ustanie ustawowa wspólność majątkowa. W czasie trwania ustroju wspólności majątkowej żaden z małżonków nie może domagać się podziału majątku wspólnego przez narzucony przez siebie sposób lub rozporządzać swoim udziałem w majątku wspólnym dowolnie. Dopiero na skutek ustania wspólności majątkowej małżeńskiej i dokonania podziału majątku każdy z małżonków otrzymuje swój udział w majątku wspólnym, którym może samodzielnie dysponować. Małżonek, który samowolnie dysponuje majątkiem i rozporządza nim bez zgody i wiedzy drugiego małżonka naraża się zarzut popełnienie przestępstwa przywłaszczenia z art. 284 kodeksu karnego.

 

Rozliczenie wydatków i nakładów

 

W sytuacji, w której małżonkowie w czasie trwania małżeństwa czynili wydatki wyłącznie na majątek osobisty należący do jednego z małżonków, przy podziale majątku mogą domagać się rozliczenia wydatków i nakładów poczynionych z majątku:

 • wspólnego małżonków na majątek osobisty jednego z małżonków, np. jeżeli w trakcie małżeństwa małżonkowie wyremontowali mieszkanie należące do majątku osobistego jednego z małżonków, co podwyższyło wartość tego mieszkania w chwili ustalenia wspólności;
 • osobistego jednego z małżonków na majątek wspólny, np. jeżeli mieszkanie nabyte przez małżonków po ślubie zostało zakupione z pieniędzy darowanych jednemu z małżonków przez jego rodziców.

 

Czas trwania procesu podziału majątku wspólnego

 

Długość trwania procesu podziału majątku między małżonkami może się różnić w zależności od wielu czynników. Zarówno w przypadku umownego, jak i sądowego podziału majątku, czas trwania procesu zależy od skomplikowania sprawy, stopnia współpracy między stronami, a także od obciążenia sądów. Możliwe jest jedynie orientacyjne wskazanie ram czasowych dla obu metod.

Jeśli małżonkowie są zgodni co do podziału majątku, cały proces może trwać od kilku dni do kilku miesięcy. Negocjacje mogą być krótsze, jeśli obie strony są dobrze przygotowane i skłonne do współpracy. Jeśli umowa obejmuje nieruchomości, konieczny jest podział majątku u notariusza, co może wydłużyć proces o kilka dni do kilku tygodni, zależnie od dostępności notariusza.

Sądowy podział majątku może trwać od kilku miesięcy do kilku lat. W praktyce, mniej skomplikowane sprawy mogą trwać około 6-12 miesięcy. Natomiast bardziej złożone przypadki mogą trwać nawet 2-3 lata lub dłużej. Czas trwania procesu wydłuża się, jeśli konieczne jest przeprowadzenie postępowania dowodowego, np. powołanie biegłych do wyceny majątku lub w przypadku niezadowolenia jednej ze Stron z wyniku procesu i złożenia apelacji.

 

Profesjonalna pomoc w zakresie podziału majątku małżeńskiego

 

Jestem adwokatem z dużym doświadczeniem, który specjalizuje się w sprawach o podział majątku małżeńskiego oraz o ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami przed sądem we Wrocławiu. Przeprowadzam sprawy o podział majątku zarówno w postępowaniu rozwodowym, jak i w odrębnym postępowaniu przed sądem rejonowym, wszczynanym po orzeczeniu rozwodu. W ramach współpracy, jako adwokat rodzinny:

 • pomagam ustalić składniki majątku wspólnego oraz osobistego po rozwodzie,
 • doradzam najlepszy sposób podziału składników majątku,
 • przygotowuję pisma procesowe pozwy, odpowiedzi na pozwy, wnioski dowodowe),
 • reprezentuję klientów w postępowaniach o podział majątku małżeńskiego oraz podział majątku spadkowego po śmierci jednego z małżonków przed sądami wszystkich instancji,
 • uczestniczę w negocjacjach i mediacjach dotyczących podziału majątku,
 • konstruuję umowy o podziale majątku małżeńskiego oraz o rozdzielności majątkowej,
 • sugeruję, jakie wnioski dowodowe należy złożyć i jakie dokumenty i dowody należy przygotować,
 • w uzasadnionych okolicznościach występuję o ustalenie nierównych udziałów w majątku.

 

Kontakt w sprawie podziału majątku

Zapraszam do kontaktu - jako adwokat we Wrocławiu, oferuję również reprezentację klientów:

 

Skontaktuj się z nami

Adwokat

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy prawnej zapraszam do kontaktu telefonicznego lub mailowego.
Slider
Skontaktuj się z nami
Jeżeli potrzebują Państwo pomocy prawnej zapraszam do kontaktu telefonicznego lub mailowego.
Slider