Chcą Państwo wziąć rozwód? Zachęcam do skorzystania z profesjonalnej pomocy. Adwokat Agnieszka Duży, prowadząca Kancelarię Adwokacką we Wrocławiu, wraz z zespołem świadczy pomoc prawną w sprawach o rozwód i separację przed sądami wszystkich instancji. Prowadzę sprawy rozwodowe, reprezentując klientów w trakcie postępowania, pomagam zbierać dowody, składam pozwy, wnioski dowodowe i na bieżąco informuję klienta o stanie sprawy. Ze względu na to, że sprawy sądowe bywają stresujące i trudne, warto skorzystać z usług, oferowanych przez kancelarię prawną specjalizującą się w rozwodach i prawie rodzinnym. Zapraszam do kontaktu - jako adwokat we Wrocławiu zapewniam fachowe wsparcie i kompleksową obsługę w sprawie o rozwód.

 

Warunki orzeczenia rozwodu

 

Orzeczenie przez Sąd rozwodu w Polsce jest możliwe wówczas, gdy pomiędzy małżonkami dochodzi do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego, tj. ustania wszelkich więzi fizycznych, emocjonalnych oraz gospodarczych.

Jako kancelaria prawna we Wrocławiu rozwody i prawo rodzinne należą do zakresu spraw prowadzonych przez nas, dodatkowo prowadzimy sprawy o rozwód osób mieszkających w Polsce i za granicą, o alimenty na dziecko lub małżonka, podział majątku małżeńskiego, ustalenie nierównych udziałów w majątku małżeńskim, ustalenie kontaktów z dzieckiem, ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej, eksmisję małżonka. Wszystkie wskazane wyżej kwestie mogą stanowić przedmiot jednej sprawy rozwodowej i zostać uregulowane kompleksowo w treści wydanego wyroku rozwodowego. Dlatego tak ważne jest, aby przed podjęciem decyzji o zainicjowaniu sprawy o rozwód skonsultować się z prawnikiem rozwodowym, poznać swoje prawa i świadomie sprecyzować żądania pozwu rozwodowego, chroniąc swoje interesy. Adwokat prowadzący sprawę rozwodową w imieniu klienta to fachowe wsparcie, które pozwala zmniejszyć stres związany ze sprawą i skutecznie ubiegać się o swoje prawa.

  

Jakie są przyczyny rozwodu w Polsce?

 

Rozwiązanie małżeństwa przez rozwód następuje ze wskazaniem, czy i który z małżonków ponosi winę za rozpad małżeństwa. Prawnik rozwodowy, który prowadzi sprawę klienta, pomoże ocenić, czy w określonych okolicznościach warto wnosić o rozwód z orzekaniem o winie, czy też nie. Decydują o tym określone przyczyny, wśród których wyróżniamy:

 • zawinione przyczyny rozwodu:
  • wszelkie formy uzależnień,
  • niedochowanie wierności małżeńskiej,
  • brak wzajemnej pomocy,
  • opuszczenie rodziny,
  • naganny stosunek do dzieci oraz rodziny małżonka,
  • roztrwanianie majątku,
 • niezawinione przyczyny rozwodu:
  • długotrwała, nieuleczalna choroba uniemożliwiająca, albo w wysokim stopniu utrudniająca wykonywanie obowiązków małżeńskich,
  • poważna choroba psychiczna,
  • niedopasowanie seksualne.

Zawinione lub niezawinione przyczyny rozwodu w zależności od okoliczności sprawy:

 • bezpłodność,
 • niewłaściwe traktowanie małżonka przez znajomych i rodzinę współmałżonka,
 • różnica światopoglądowa,
 • różnica stanowisk co do sposobu wychowania dzieci,
 • niewłaściwe zachowanie się rodziny współmałżonka,
 • dłuższa nieobecność,
 • trudności mieszkaniowe,

Ważne! W sytuacji gdy jeden z małżonków cierpi na poważną chorobę psychiczną, która przyczyniła się do rozpadu związku małżeńskiego, Sąd może wydać wyrok rozwodowy z orzeczeniem, że żadna ze stron nie ponosi winy za rozpad pożycia małżeńskiego.

 

Rozwód we Wrocławiu - ile kosztuje?

 

Sprawy rozwodowe we Wrocławiu i na terenie kraju niekiedy bywają bardzo drogie. Wszystko zależy od konkretnego stanu faktycznego, a przede wszystkim od żądań małżonków złożonych pozwie rozwodowym co do sposobu rozwiązania małżeństwa i orzeczenia o winie. Często bywa tak, że sprawy rozwodowe, w których małżonkowie udowadniają sobie winę w rozkładzie pożycia małżeńskiego, ciągną się latami, generując ogromne koszty.

Pierwsze koszty rozwodu, z jakimi strona powinna się liczyć, inicjując postępowanie rozwodowe, są związane z pozyskaniem dokumentów z Urzędu Stanu Cywilnego. Do pozwu rozwodowego należy bowiem dołączyć odpis skrócony aktu małżeństwa oraz odpis skrócony aktu urodzenia dziecka - jeżeli małżonkowie mają wspólne małoletnie dziecko. Opłata skarbowa od wydania jednego egzemplarza odpisu skróconego aktu małżeństwa lub urodzenia wynosi 22 zł.

Kolejnym kosztem rozwodu jest opłata sądowa od pozwu w wysokości 600 zł, którą należy uiścić najpóźniej w dacie złożenia pozwu do sądu osobiście lub za pośrednictwem adwokata rozwodowego. Opłata ta jest stała i nie zależy od tego, czy małżonek wnosi o orzeczenie rozwodu z winy, czy bez winy drugiego małżonka. Natomiast w przypadku orzeczenia rozwodu bez orzekania o winie Sąd po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego zwraca stronie inicjującej postępowanie rozwodowe połowę opłaty sądowej w wysokości 300 zł oraz zobowiązuje drugą stronę do zwrotu połowy uiszczonej w ostatecznym rozrachunku opłaty od pozwu, tj. 150 zł.

Sprawa rozwodowa, poza samym rozwiązaniem małżeństwa, dotyczy również wielu innych aspektów, w których adwokat prowadzący sprawę rozwodowę udzieli porady- takich jak podział majątku, eksmisja małżonka, władza rodzicielska, ustalenie kontaktów z dziećmi czy alimenty. 

Złożenie w sprawie rozwodowej wniosku o podział majątku małżonków będzie wiązało się z dodatkową opłatą, zależną od tego, czy z lub bez pomocy prawnika rozwodowego strony dojdą między sobą do porozumienia co do sposobu podziału majątku wspólnego. Jeżeli tak się stanie, wówczas opłata sądowa od wniosku o podział majątku wspólnego będzie wynosiła 300 zł. Jeżeli natomiast strony nie dojdą do porozumienia w tej kwestii, Sąd nie będzie uprawniony do rozstrzygania wniosku o podział majątku wspólnego i wówczas małżonkowie będą musieli wytoczyć nową sprawę i za wniosek o podział majątku wspólnego trzeba będzie zapłacić kwotę 1000 zł.

Jeżeli jeden z małżonków zdecyduje się na złożenie w pozwie rozwodowym wniosku o eksmisję drugiego małżonka z mieszkania, wówczas będzie musiał uiścić dodatkową opłatę od wniosku o eksmisję w wysokości 200 zł.

Jeżeli w sprawie o rozwód strony chcą uregulować kwestię kontaktów z dziećmi czy rozstrzygnąć o władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi, wówczas muszą liczyć się z tym, że mogą pojawić się dodatkowe koszty związane z badaniem i wydaniem opinii przez Opiniodawcze Centrum Specjalistów Sądowych, której koszt waha się w granicach około 500 zł.

Ponadto w przypadku pojawienia się w sprawie rozwodowej wniosku o zasądzenie alimentów na rzecz dzieci lub małżonka, strona zobowiązana przez Sąd do ich zapłaty będzie musiała uiścić w ostatecznym rozrachunku kwotę równą około 5% rocznej sumy alimentów.

 

Zwolnienie od kosztów sądowych

 

Strona, która nie jest w stanie ponieść wszystkich kosztów związanych ze sprawą, może sama lub za pośrednictwem adwokata rozwodowego zwrócić się do sądu z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych.

Osoby mieszkające za granicą, które mają obywatelstwo polskie, powinny przeanalizować możliwość wystąpienia z pozwem o rozwód w Polsce z uwagi na niższe koszty procesu.

Prawnik, którego specjalizacją są rozwody oraz sprawy rodzinne, sporządzi wszelkie dokumenty związane ze sprawą rozwodową, w tym pozew i wnioski dowodowe. Podpowie również, jakie dokumenty skompletować w przypadku ubiegania się o alimenty dla dzieci. Jeśli chcą państwo, by profesjonalny prawnik reprezentował Państwa w sprawie o rozwód przed Sądem we Wrocławiu, zapraszam do kontaktu. Przeprowadzę również sprawy z zakresu prawa spodkowego, w tym o podział majątku spadkowego we Wrocławiu oraz o zachowek.

Oferta Kancelarii Agnieszka Duży dotyczy również Polaków mieszkających za granicą, którzy chcą uzyskać rozwód w Polsce.

 

 [ADWOKAT WROCŁAW ROZWODY / SPRAWY ROZWODOWE]

 

Skontaktuj się z nami
Jeżeli potrzebują Państwo pomocy prawnej zapraszam do kontaktu telefonicznego lub mailowego.
Slider
Skontaktuj się z nami

Adwokat

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy prawnej zapraszam do kontaktu telefonicznego lub mailowego.
Slider