Poszukują Państwo pomocy w sprawie o ustalenie kontaktów z dzieckiem, ograniczenie władzy rodzicielskiej lub jej pozbawienie? Zapraszam do kontaktu. Jako adwokat specjalizujący się w sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej reprezentuję klientów przed sądami rejonowymi i okręgowymi nie tylko we Wrocławiu, ale również na terenie Dolnego Śląska. Na drodze sądowej w imieniu klienta wnoszę o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej, a także ustalenie kontaktów z dzieckiem. Jako prawnik prowadzący postępowania dotyczące władzy rodzicielskiej na bieżąco informuje klienta o stanie sprawy, zapewniam kompleksową wiedzę prawniczą i przedstawiam, jakie kroki należy podjąć w konkretnej sytuacji prawnej klienta.

 

Czym jest władza rodzicielska?

Zgodnie z przepisami Ustawy - Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy władza rodzicielska stanowi ogół praw i obowiązków rodziców względem dziecka, które winny być realizowane zgodnie z najwyższym dobrem dziecka oraz interesem społecznym. Są to, innymi słowy, kompetencje rodziców do zapewnienia dziecku utrzymania i wychowania, poczucia bezpieczeństwa, warunków do rozwoju fizycznego i duchowego oraz przygotowania do samodzielnego życia. To również dbanie o interesy dziecka i jego majątek. Władza rodzicielska powstaje z chwilą urodzenia się dziecka i trwa, co zasady, aż do osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości.

 

Władza rodzicielska po rozstaniu rodziców

W przypadku rozwodu małżonków posiadających wspólne małoletnie dzieci, Sąd w wyroku rozstrzyga o władzy rodzicielskiej, kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Małżonkowie mogą wspólnie wypracować porozumienie wychowawcze o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej, kontaktach i alimentach. W braku porozumienia sąd, mając na uwadze prawo dziecka do wychowania przez obydwoje rodziców, rozstrzyga o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Warto, by sprawę o rozwód, w trakcie której są również rozstrzygane kwestie władzy rodzicielskiej, prowadził zaufany i doświadczony prawnik specjalizujący się w sprawach rodzinnych.

Jeżeli dobro dziecka za tym przemawia, Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego rodzica do współdecydowania o najistotniejszych sprawach dziecka. Dzieje się tak zazwyczaj w sytuacji mocnego skonfliktowania rodziców, którzy nie są w stanie współpracować ze sobą zgodnie w imię dobra dziecka. Rodzic, którego prawa zostały ograniczone, ma prawo do decydowania o ważnych sprawach dziecka, takich jak edukacja, leczenie, wyjazdy zagraniczne. Jeżeli są Państwo w konflikcie z byłym lub obecnym małżonkiem i zastanawiają się Państwo nad złożeniem wniosku o ograniczenie władzy rodzicielskiej, warto skorzystać z pomocy adwokata. Prawnik w sprawach, których przedmiotem jest władza rodzicielska, przygotuje odpowiedni wniosek, pomoże skompletować dowody, a także będzie reprezentować klientów z okolic Wrocławia w postępowaniu sądowym , co zmniejszy stres związany ze sprawą sądową i pozwoli skutecznie zawalczyć o swoje prawa.

 

Pozbawienie władzy rodzicielskiej

Adwokat zajmujący się sprawami dotyczącymi władzy rodzicielskiej stanowi także fachowe wsparcie przy wnioskowaniu o pozbawienie władzy rodzicielskiej przed sądami we Wrocławiu. Pozbawienie władzy rodzicielskiej może nastąpić na podstawie orzeczenia sądu w sytuacji, gdy władza jest nieodpowiednio sprawowana, a wszystkie inne stosowane środki zawodzą lub są bezcelowe. Pozbawienie władzy rodzicielskiej może dotyczyć obojga rodziców lub jednego z nich, jak również wszystkich dzieci lub tylko niektórych. Polega na utracie możliwości wykonywania wszelkich praw nad dzieckiem.

Możemy wymienić trzy podstawowe powody, dla których sąd we Wrocławiu decyduje się na pozbawienia rodzica władzy rodzicielskiej nad dzieckiem. Są to:

  • trwała przeszkoda uniemożliwiająca sprawowanie pieczy nad dzieckiem, np. długoletni pobyt w zakładzie karnym,
  • nadużywanie władzy rodzicielskiej, np. znęcanie się nad dzieckiem, zmuszanie do popełniania przestępstw,
  • zaniedbywanie obowiązków rodzicielskich i brak zainteresowania dzieckiem.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej lub jej ograniczenie nie powoduje ustania obowiązku alimentacyjnego rodziców względem dziecka oraz ich prawa do kontaktu z dzieckiem.

 

Zawieszenie władzy rodzicielskiej

W sytuacjach, w których sprawowanie władzy rodzicielskiej natrafia na przemijające przeszkody, jak wyjazd rodzica za granicę lub pobyt w szpitalu, sąd opiekuńczy może orzec o zawieszeniu władzy rodzicielskiej na czas trwania przeszkody. Na skutek zawieszenia władzy rodzicielskiej sąd ustanawia dla dziecka opiekuna prawnego, który zaopiekuje się dzieckiem do czasu przywrócenia władzy rodzicielskiej rodzicom.

Wszystkie decyzje sądu są podejmowane z uwzględnieniem dobra dziecka i jego interesów. Pozbawienie władzy rodzicielskiej jest najbardziej restrykcyjnym i najdalej idącym ograniczeniom dla rodzica. Orzeczenia takie wydawane są w wyjątkowych i poważnych sytuacjach.

 

Pomoc adwokata z Wrocławia w sprawach z zakresu władzy rodzicielskiej

Adwokat z Wrocławia Agnieszka Duży reprezentuje klientów w sprawach rodzinnych o:

  • ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej,
  • ustalenie kontaktów z dzieckiem.

Wraz z zespołem prawników prowadzi sprawy rodzinne przed sądami we Wrocławiu, Miliczu, Oleśnicy, Oławie, Strzelinie, Środzie Śląskiej, Trzebnicy, Wołowie (również o rozwód i separację), a także sprawy spadkowe, takie jak podział majątku spadkowego, ubieganie się o zachowek.

Skontaktuj się z nami

Adwokat

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy prawnej zapraszam do kontaktu telefonicznego lub mailowego.
Slider
Skontaktuj się z nami
Jeżeli potrzebują Państwo pomocy prawnej zapraszam do kontaktu telefonicznego lub mailowego.
Slider