Ustalenie ojcostwa często staje się konieczne w sytuacjach w których pojawiają się wątpliwości co do ojcostwa dziecka. Procedura prawna umożliwiająca ustalenie ojcostwa przed sądem we Wrocławiu jest dosyć skomplikowana, jednak w połączeniu z obecną wiedzą medyczną i technologią pozwala z prawdopodobieństwem będącym praktycznie pewnością ustalić, czy dany mężczyzna jest ojcem dziecka, czy też nie. 

Kto może wystąpić z pozwem o ustalenia ojcostwa przed sądem we Wrocławiu? Na co warto zwrócić uwagę i co należy wiedzieć w kluczowych kwestiach dotyczących ustalenia ojcostwa? Czy sądy korzystają z badań DNA? Co zrobić w odwrotnej sytuacji, w której mężczyzna chce zaprzeczyć ojcostwo? Zapraszam do kontaktu - jako adwokat pomagam realizować prawa ojca do kontaktów, a także prowadzę sprawy sądowe o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa przed sądami we Wrocławiu i na terenie całej Polski.

 

Ustalenie ojcostwa przed sądem we Wrocławiu - kiedy można o nie wnosić?

W sytuacji w której biologiczny ojciec nie poczuwa się do odpowiedzialności i nie chce uznać dziecka w urzędzie stanu cywilnego, matka dziecka ma prawo złożyć w sądzie we Wrocławiu pozew o ustalenie ojcostwa. Najlepiej, by takie pismo skonstruował adwokat z Wrocławia, który ma doświadczenie w sprawach rodzinnych.

Ponadto w sytuacji w której dziecko pochodzi ze związku pozamałżeńskiego lub ojcostwo męża matki dziecka zostało zaprzeczone, pozew o ustalenie ojcostwa może złożyć matka, dziecko i domniemany ojciec. W praktyce oznacza to, że ustalenie ojcostwa przed sądem może dotyczyć dziecka, które urodziło się ze związku zamężnej kobiety z innym niż mąż mężczyzną. W takiej sytuacji w pierwszej kolejności należy złożyć pozew o zaprzeczenie ojcostwa męża matki, ponieważ dopiero po uzyskaniu takiego wyroku możliwe jest wystąpienie z pozwem o ustalenie ojcostwa biologicznego ojca dziecka i wpisanie ojca do aktu urodzenia dziecka.

 

Kto może złożyć pozew o ustalenie ojcostwa?

Uprawnieni do wystąpienia z powództwem o ustalenie ojcostwa są rodzice, dziecko, Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz prokurator, jeżeli wymaga tego dobro dziecka lub interes społeczny.

Prawo do wystąpienia z pozwem o ustalenie ojcostwa przysługuje rodzicom aż do momentu osiągnięcia przez dziecko pełnoletności. Po ukończeniu przez dziecko 18 lat może ono samodzielnie wystąpić do sądu z pozwem o ustalenia ojcostwa. W tej samej sprawie można również domagać się zasądzenia świadczeń alimentacyjnych od ojca na rzecz dziecka.

W wyroku sądowym ustalającym ojcostwo sąd ustala nazwisko, jakie będzie nosiło dziecko po ustaleniu ojcostwa, uwzględniając w pierwszej kolejności nazwisko wskazane przez obydwoje rodziców.

W przypadku kwestionowania przez ojca dziecka jego ojcostwa kluczowym dowodem rozwiewającym wątpliwości jest wynik badania DNA.

 

W jaki sposób uznać dziecko?

Mężczyzna, który chciałby uznać dziecko i realizować prawa ojca, może tego dokonać na różne sposoby:

  1. Może złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenie o uznaniu dziecka. Oświadczenie takie staje się skuteczne, jeżeli zostanie potwierdzone przez matkę dziecka w ciągu 3 miesięcy.
  2. Może złożyć oświadczenie o uznaniu dziecka przed sądem rodzinnym. Taki tryb postępowania jest obowiązkowy w przypadku ojca, który nie jest pełnoletni.
  3. Jeżeli rodzice zamieszkują za granicą, a co najmniej jedno z nich posiada obywatelstwo polskie, ojciec dziecka może dokonać uznania ojcostwa przed polskim konsulem.

Ojciec dziecka może złożyć oświadczenie o uznaniu ojcostwa dziecka jeszcze nienarodzonego lub w późniejszym okresie, jednak nie później, jak przed uzyskaniem przez dziecko pełnoletności.

W wyniku uznania dziecka nosi ono nazwisko, które rodzice wskazali w zgodnych oświadczeniach, przedłożonych wraz z oświadczeniami niezbędnymi do uznania ojcostwa.

 

Domniemanie ojcostwa - co to oznacza?

 Domniemanie ojcostwa zostało stworzone przez przepisy prawa. Według regulacji art. 62 kodeksu rodzinnego:

„Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa, albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki”.

Jedyna prawna możliwość obalenia domniemania ojcostwa mężczyzny, który nie jest biologicznym ojcem dziecka, to złożenie powództwa o zaprzeczenie ojcostwa. Nie istnieje inna droga na obalenie domniemania ojcostwa. Nie wystarczy złożenie przez osoby zainteresowane, nawet zgodnych oświadczeń, co do pochodzenia dziecka.

W praktyce domniemanie ojcostwa męża matki ma doniosłe skutki prawne. Dopóki mąż matki dziecka nie zaprzeczy ojcostwa, w świetle prawa uznawany jest za ojca dziecka swej żony i innego mężczyzny. Oznacza to, że ciąży na nim obowiązek wychowania i utrzymania dziecka, jak własnego.

 

Pozew o zaprzeczenie ojcostwa - sprawa przed sądem we Wrocławiu

Pozew o zaprzeczenie ojcostwa mąż matki dziecka powinien złożyć w sądzie we Wrocławiu w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o urodzeniu dziecka przez żonę, nie później jednak niż do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności. Pozew o zaprzeczenie ojcostwa może złożyć również matka dziecka w terminie 6 miesięcy od dnia urodzenia dziecka.

Po bezskutecznym upływie terminu 6 miesięcy pozew o zaprzeczenie ojcostwa może wytoczyć prokurator, jeżeli uzna, że wniosek ojca o podjęcie postępowania o zaprzeczenie ojcostwa jest uzasadniony z uwagi na dobro dziecka, lub interes społeczny. O pomoc prokuratora może również starać się biologiczny ojciec dziecka, któremu osobiście nie przysługuje prawo do wystąpienia przed sądem z pozwem o zaprzeczenie ojcostwa. Prokuratur nie jest nie związany terminami ustawowymi.

Do czasu zaprzeczenia ojcostwa mąż matki uznawany jest za ojca dziecka, a co za tym idzie jest zobowiązany do jego wychowania i alimentowania. Z tych też powodów od razu nasuwa się pytanie, jak długo trwa sprawa o zaprzeczenie ojcostwa. Szybkośc postępowania w sprawie o zaprzeczenie ojcostwa jest zależna od stanowisk stron. Jeżeli żadna ze stron nie sprzeciwia się wnioskowi o zaprzeczenie ojcostwa, wówczas zakończenie sprawy jest możliwe już na pierwszym terminie rozprawy sądowej. Jeżeli  jednak jedna ze stron nie zgadza się z pozwem o zaprzeczenie ojcostwa, wówczas konieczne jest zweryfikowanie dowodów, w tym przeprowadzenie badania DNA, przez co sprawa o zaprzeczenie ojcostwa potrwa o kilka miesięcy dłużej.

 

Uznanie/ zaprzeczenie ojcostwa - pomoc adwokata

W kwestii ustalenia i zaprzeczenia ojcostwa najlepiej skorzystać z profesjonalnej pomocy adwokata. Agnieszka Duży - adwokat od spraw rodzinnych we Wrocławiu - pokieruje sprawą i przygotuje stosowne dokumenty oraz dowody. Reprezentuje również klientów w sprawach z zakresu prawa spadkowego (podział majątku spadkowego, zachowek), prowadzi sprawy o rozwód, orzeczenie separacji czy pozbawienie lub ograniczenie albo przywrócenie władzy rodzicielskiej dla klientów we Wrocławiu. Zapraszam do kontaktu.

Skontaktuj się z nami

Adwokat

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy prawnej zapraszam do kontaktu telefonicznego lub mailowego.
Slider
Skontaktuj się z nami
Jeżeli potrzebują Państwo pomocy prawnej zapraszam do kontaktu telefonicznego lub mailowego.
Slider