Blog

Powołanie do spadku małoletniego może wynikać z ustawy lub z testamentu. Bardzo często małoletni powoływani są do spadku z powodu wcześniejszego odrzucenia spadku przez rodziców. Sprawa, która "na pierwsz rzut oka" mogłaby wydawać się prosta, nastręcza wielu problemów w sytuacji, gdy dziecko mieszka za granicą.

 

Odrzucenie spadku przez małoletniego mieszkającego za granicą wymaga uzyskania uprzedniej zgody sądu opiekuńczego. Oznacza to, że rodzic lub opiekun prawny w pierwszej kolejności jest zobowiązany do złożenia w sądzie wniosku o udzielenie przez sąd zgody na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego. Po uzyskaniu zgody sądu rodzinnego na złożenie przez rodziców oświadczenia o odrzuceniu spadku przez małoletniego mieszającego za granicą, mogą oni w imieniu dziecka spadek odrzucić przed notariuszem, konsulem lub przed sądem.

 

Jaki sąd jest właściwy do udzielenia zgody

na odrzucenie spadku przez małoletniego mieszkającego za granicą?

 

W sytuacji w której małoletni mieszka w Polsce, wniosek o udzielnie zgody na odrzucenie spadku składa się do sądu rodzinnego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Jeżeli dziecko mieszka za granicą wówczas wybór sądu właściwego do rozstrzygnięcia sprawy o udzielenie zgody na odrzucenie spadku przez małoletniego mieszkającego za granicą wymaga sprawdzenia, czy w sprawie będzie mógł orzekać sąd polski.

Sądem właściwym do rozstrzygania spraw dziecka według regulacji unijnych, co do zasady jest sąd miejsca pobytu dziecka. W szczególnych przypadkach jurysdykcja sądowa państwa, innego niż państwo pobytu dziecka może zostać ustalona jeżeli spełnione są poniższe warunki:

  • dziecko jest silnie związne z wybranym państwem członkowskim

  • rodzice zaakceptowali właściwość sądu danego państwa

  • wybór danego sądu jest podyktowany najlepszym interesem dziecka

Najczęstszym powodem, który przemawia za uznaniem jurysdykcji sądu polskiego jest posiadanie przez dziecko obywatelstwa polskiego oraz ustalenie, że Polska jest państwem w którym osoba zmarła ostatnio zamieszkiwała i pozostawiła swój majątek spadkowy.

 

Jakie prawo jest właściwe do orzekania w sprawie o odrzucenie spadku przez małoletniego mieszkającego za granicą?

 

W przypadku ustalenia, że w sprawie o odrzucenie spadku przez małoletniego mieszkającego za granicą może orzekać sąd polski, istotne jest również sprawdzenie jakie prawo będzie właściwe w danym przypadku. Wybór sądu polskiego nie jest równoznaczny z orzekaniem przez ten sąd z zastosowaniem prawa polskiego. Należy w takiej sytuacji mieć na uwadze, że prawem właściwym jest prawo państwa w którym dziecko zamieszkuje. W sytuacji w której prawo państwo stałego pobytu dziecka nie przewiduje obowiązku uzyskania przez rodziców zgody na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego, polski sąd winien przyjąć oświadczenie o odrzuceniu spadku w imienu dziecka bez uzyskania uprzedniej zgody sądu.

 

Jaki jest termin na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego?

 

Termin na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego wynosi 6 miesięcy od dnia w którym spadkobierca, w tym wypadku rodzice dziecka dowiedzieli się o tytule jego powołania. Zazwyczaj termin ten liczy się momentu dowiedzenia się o śmierci osoby zmarłej lub pozostawionym przez nią testamencie, bądź od daty odrzucenia spadku przez rodziców dziecka.

Orzecznictwo sądowe wskazuje, że termin 6 miesięcy nie może skończyć się przed zakończeniem sprawy o udzielenie zgody na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego. Jednak w sytuacji w której w czasie trwania postępowania sądowego dochodzi do przekroczenia terminu 6 miesięcznego od daty śmierci spadkodawcy należy niezwłocznie po jego prawomocnym zakończeniu złożyć przed sądem, notariuszem lub konsulem oświadczenie o odrzuceniu spadku w imieniu małoletniego. Przekroczenie terminu 6 miesięcy na złożenie wniosku o udzielenie zgody i odrzucenie spadku skutkuje przyjęciem przez dziecko spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

 

Pomoc adwokata w sprawach spadkowych

 

W sprawach o zrzeczenie się spadku w imieniu małoletniego dziecka, warto skorzystać z pomocy prawnika, którego specjalizacją są sprawy spadkowe z elementem zagranicznym. Dobry adwokat podpowie, jaki sąd będzie właściwy do zainicjowania sprawy o zrzeczenie się spadku przez małoletniego oraz pomoże przygotować wszystkie niezbędne dokumenty.

Jeśli poszukują państwo profesjonalnej pomocy pawnej prawnika z Polski, który będzie reprezentował interesy Państwa dziecka przed Sądem w Polsce, zapraszam do kontaktu.

Prowadzę również pozostałe sprawy z zakresu prawa spadkowego, w tym o podział majątku spadkowego we Wrocławiu oraz o zachowek.